P27 – Ny plattform för den nordiska betalningsmarknaden

Den nordiska marknaden för betalningar är redan i dag en av världens mest välutvecklade och väl fungerande. Med den gemensamma plattformen P27 kommer betalningar inom Norden att bli än mer effektiva och transparanta.

P27 är ett samarbete mellan SEB och flera andra ledande nordiska banker med ambitionen att skapa världens första digitala plattform där det är möjligt för såväl privatpersoner som företag att genomföra realtidsbetalningar i flera olika valutor, inom och över nationsgränser. Plattformen kommer att vara användbar för Nordens samtliga 27 miljoner invånare, vilket ligger bakom systemets namn.

Danmark, Finland och Sverige blir först ut i samarbetet, medan Norge deltar i planeringen för nästa skede.

Vad betyder det för företagen och privatpersoner?

Den nya infrastrukturen för betalningar kommer att öppna upp för nya betalningstjänster. Främst kommer dessa tjänster att fokusera på att förbättra säkerheten i betalningarna, öka transparensen och minska risken för bedrägerier. Att hantera betalningar kommer att bli lättare och enklare för såväl privatpersoner som företag.

Företag

P27 kommer att innebära effektivare och enklare betalningsprocesser – både vad gäller inhemska och internationella betalningar. Hinder som hittills har försvårat handeln både inom Norden samt till och från Norden kommer att förvinna i och med harmoniseringen av betalningssystemen.

Eftersom systemet gör det möjligt att elektroniskt leverera mer detaljerad information mellan betalare och betalningsmottagare i samband med betalningarna, samt att det underlättar avstämningarna, öppnas möjligheten för mer automatiserade betalningsprocesser. Sammantaget betyder det en högre grad av effektivitet.

Privatpersoner

Även för privatpersoner blir det enklare att med betalningarna även bifoga mer detaljerad information. Eftersom betalningarna också genomförs mer ofta under dagen kommer sena betalningar att kunna utföras och nå mottagaren snabbare.

P27 kommer inte att påverka användandet av andra betalningssätt, såsom bankgiro/plusgiro eller Swish.

Förbered för ISO 20022 formatet

För att plattformen ska kunna fungera behöver alla länder använda samma betalformat. Det är orsaken till bytet till ISO 20022 – som alltså är ett steg på vägen mot att göra dina betalningar snabbare, smidigare och säkrare.

Förändringar för företag, affärssystem (ERP) och servicebyråer vad gäller betalningar i svenska kronor

Företag

Samtliga företagskunder rekommenderas att gå över från de lokala filformaten till ISO 20022. Det betyder att de kunder som i dag använder exempelvis Bankgirots format för betalningar inom Sverige bör förbereda en övergång till ISO 20022. Företagskunder som använder direktförbindelser med Bankgirot via filöverföringssystem, till exempel BG Link, kommet att behöva byta till en direktförbindelse med banken.

De företagskunder som hanterar betalningar i sina bokföringssystem bör ta kontakt med systemleverantören för att säkerställa en övergång till ISO 20022.

ERP-leverantörer och servicebyråer

När P27 är på plats kommer alla system för filöverföringar vara i formatet ISO 20022, och förbindelserna är direkt med banken. Dagens system för betalningar och bokföring kommer att   behöva stödja formaten för ISO 20022. För ERP-leverantörer är det av yttersta vikt att så snart som möjligt se till att vara väl förberedd för detta skifte.

Läs mer om att vara filintegrationspartner

Vad är P27?

P27 är en digital betalningsplattform som tillåter både inhemska och internationella betalningar i olika valutor. Betalningarna i, till exempel realtid, möjliggörs till och från både företag och privatpersoner via banken eller andra betaltjänstleverantörer. P27:s format är baserad på samma standard som används för EUR och den europeiska betaltypen SEPA, vilket betyder effektivare och säkrare lokala- och internationella betalningar och dess avstämningar, oavsett i vilken valuta som betalningen sker – euro, svenska eller danska kronor.

Regelverken, inklusive betalformaten, för de betalningar som kommer att genomföras via P27 har utformats och fastställts inom det nordiska samarbetsorganet Nordic Payment Council.

Genom att använda samma standard som de som gäller för betalningar inom Euroområdet - SEPA - kommer P27 att främja en fortsatt harmonisering av betalningssystemen inom Europa.

För att det ska vara möjligt att uppnå fördelarna med ett effektivare och harmoniserat betalningssystem måste det nordiska regelverket för betalningar ses över och reformeras kontinuerligt.

Mer information om den nya betalningsplattformen finns på: https://nordicpayments.eu/

En standard för betalningar – ISO 20022

De nordiska länderna kommer i framtiden ha ISO 20022 som gemensam standard för elektroniska betalningssystem.  ISO 20022 används redan i dag i över 70 länder, och har därmed blivit global standard när det gäller betalningsmeddelanden. Enligt International Standards Organization kommer ISO 20022 på sikt att stå för 80 procent av volymen och 87 procent av värdet av alla globala transaktioner.

I Europa används ISO 20022 vid betalningar i EUR, SEPA-betalningar, medan de skandinaviska länderna fortfarande har äldre, och många, lokala betalformat.  Detta har fört med sig att betalningssystemen i dessa länder är betydligt mer fragmenterade och icke-harmoniserade.

När det gäller P27 så kommer ISO 20022 att vara standarden, och det oavsett om betalningarna går med filöverföring, internetbanken eller Swish (eller motsvarande lösningar i övrig Norden).

Eftersom ISO 20022 blir den gemensamma standarden så kommer den information som följer med i en betalning att vara av högre kvalitet vad gäller exempelvis hur pass uppdaterad, relevant och detaljerad den är. Högre kvalitet på informationen betyder också säkrare, effektivare och mer transparenta betalningar.

Frågor och svar: Företagskunder

Kontoöverföring, företagskunder via bankens e-tjänst

Värdeavier

Frågor och svar: Privatkunder

Kontoöverföringar

Kuvertbetalning