Integritetspolicy

För oss inom SEB är skyddet av din personliga integritet av största betydelse när vi behandlar dina personuppgifter. Vår önskan är att du alltid ska känna dig trygg i din relation till oss och med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser därför alltid till att behandla den information som du lämnar till oss på ett korrekt sätt med iakttagande av tillämpliga bestämmelser om sekretess och behandling av personuppgifter. Vi kräver dessutom alltid av den som får i uppdrag att behandla personuppgifter för vår räkning att denne genom avtal förbinder sig att iaktta tystnadsplikt och SEB:s stränga krav på IT-säkerhet.

Läs mer om hur SEB behandlar personuppgifter:
Information enligt dataskyddsförordning om Skandinaviska Enskilda Banken AB:s behandling av personuppgifter

Sekretess

Bestämmelser om sekretess avseende kunduppgifter finns för att värna om kundernas förtroende för banker och finansiella institut. Sekretessen omfattar alla uppgifter om enskilda kunder, vilket innebär att sådana uppgifter får användas och lämnas vidare endast om det inte är obehörigt. Sekretessen gäller såväl mellan enheter och befattningshavare inom företaget som i förhållande till andra företag inom och utom koncernen.

Kunduppgifter lämnas i vissa fall till myndigheter med stöd av lag eller annan författning. I övrigt bygger hanteringen av kunduppgifter inom koncernen på koncernens behov av att kunna styra, hantera och kontrollera sina risker samt att kunna tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar.

Dessa regler om sekretess för kunduppgifter gäller vid sidan om vad som följer av regelverken om marknadsföring och hantering av personuppgifter.