Integritetspolicy

 

För oss inom SEB är skyddet av din personliga integritet av största betydelse när vi behandlar dina personuppgifter. Vår önskan är att du alltid ska känna dig trygg i din relation till oss och med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser därför alltid till att behandla den information som du lämnar till oss på ett korrekt sätt med iakttagande av tillämpliga bestämmelser om sekretess och behandling av personuppgifter. Vi kräver dessutom alltid av den som får i uppdrag att behandla personuppgifter för vår räkning att denne genom avtal förbinder sig att iaktta tystnadsplikt och SEB:s stränga krav på IT-säkerhet.

Personuppgifter som lämnas i ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag eller inom ramen för vårt avtalsförhållande, behandlas av banken för fullgörelse av ingångna avtal och för att banken skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för bankens marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Banken kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

SEB kan komma att komplettera personuppgifterna med information från privata och offentliga register.

Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till företag som SEB samarbetar med.

Om du önskar erhålla information om personuppgifter rörande dig som behandlas av banken kan du skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran härom till SEB, PuL, 106 40 Stockholm. Du kan till samma adress anmäla att du inte vill ha direktreklam från banken eller begära att vi tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Om du i övrigt har någon fråga eller synpunkter om bankens behandling av dina personuppgifter kan du kontakta SEB Kundrelationer, 106 40 Stockholm, tel. +46-8-763 50 00.


Bestämmelser om sekretess avseende kunduppgifter finns för att värna om kundernas förtroende för banker och finansiella institut. Sekretessen omfattar alla uppgifter om enskilda kunder, vilket innebär att sådana uppgifter får användas och lämnas vidare endast om det inte är obehörigt. Sekretessen gäller såväl mellan enheter och befattningshavare inom företaget som i förhållande till andra företag inom och utom koncernen.

Kunduppgifter lämnas i vissa fall till myndigheter med stöd av lag eller annan författning. I övrigt bygger hanteringen av kunduppgifter inom koncernen på koncernens behov av att kunna styra, hantera och kontrollera sina risker samt att kunna tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar.

Dessa regler om sekretess för kunduppgifter gäller vid sidan om vad som följer av regelverken om marknadsföring och hantering av personuppgifter.