Användarvillkor

De produkter och tjänster som nämns på denna webbplats omfattas av de villkor som anges i de avtal som gäller för användningen av dessa produkter och tjänster, vilka kan ändras över tiden. Det är viktigt att notera att de produkter och tjänster som nämns på denna webbplats inte är tillgängliga för personer bosatta i vissa länder. Följaktligen kan inte de finansiella tjänster som beskrivs på denna webbplats erbjudas i sådana länder där ett sådant erbjudande skulle anses vara otillåtet. Informationen på denna webbplats utgör således inte ett erbjudande om eller en möjlighet att köpa eller sälja någon banktjänst, värdepapper, fond, investeringsrådgivning eller någon annan produkt eller tjänst till någon i ett sådant land där ett sådant erbjudande inte är tillåtet eller inte lagligen kan göras eller till en person till vilken det inte är tillåtet att rikta ett sådant erbjudande. Om du väljer att besöka denna webbplats gör du detta på ditt eget initiativ och på egen risk och är ansvarig för efterlevnaden av gällande lagar, regler och föreskrifter som kan gälla dig.

De tjänster som kan nås genom SEB koncernens internetbaserade banktjänster är endast avsedda att tillhandahållas till personer eller företag bosatta eller belägna utanför det land där SEB koncernen tillhandahåller den aktuella tjänsten för det fall detta är tillåtet enligt tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Detta gäller särskilt de begränsade tjänster som SEB kan tillhandahålla i vissa länder (särskilt USA, Kanada och Japan) vilka inte är avsedda att vara generellt tillgängliga för personer eller företag bosatta eller belägna i sådana länder och begränsas av gällande bank-, värdepappers- eller försäkringslagstiftning i sådana länder.

Upphovsrätt

Allt material som SEB har lagt ut på internet skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär bland annat att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd.

Material från SEB.se eller någon annan av SEB:s webbplatser får bara användas för privat bruk. All annan användning, exempelvis kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av material fordrar upphovsmannens tillstånd. Såvitt gäller sådant material som SEB inte är upphovsman till äger tredje man upphovsrätten. Som exempel kan nämnas börskurser och viss länkad information. Sådant material får inte återges utan respektive upphovsmans tillstånd.

Om det är oklart huruvida SEB eller annan äger upphovsrätten får vi be dig att kontakta SEB, se adress nedan, för vidare besked.

Varumärken/Kännetecken

De varumärken eller kännetecken som SEB, eller annat bolag inom koncernen, äger får inte användas utan ägarens uttryckliga godkännande. Det är inte heller tillåtet att använda SEB:s varumärken/kännetecken eller firma så att en "falsk" träff erhålls i en sökmotor, till exempel i så kallade meta-taggar eller annan dold text.

Länkar

Det är tillåtet att göra förflyttande länkar, det vill säga länkar som flyttar läsaren till SEB:s webbplats.

Integrerade länkar, det vill säga länkar som hämtar och visar eller framför material är inte tillåtna utan uttryckligt godkännande av SEB.

Det är tillåtet att dela information från SEB:s webbplatser genom att använda funktionen "Dela med dig" på webbplatsen.

Var och en av de webbplatser till vilka du länkar eller delar information har sina egna oberoende villkor gällande bl.a. länkning och delning av information. Om du önskar att länka eller dela information från en av SEB:s webbplatser till en webbplats som inte kontrolleras av SEB bör du därför gå igenom de villkor som gäller för den webbplatsen innan du länkar eller delar information. SEB tar inget ansvar för att länkar eller delning av information från SEB:s webbplatser är tillåtet enligt villkoren för de webbplatser till vilka du länkar eller delar information.

SEB:s webbplatser innehåller länkar till webbplatser som inte kontrolleras av SEB. Om du klickar på någon av dessa länkar kommer du att transporteras från vår webbplats till webbplats tillhörande annan organisation eller företag i enlighet med ditt val. SEB tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser.

Diskussionsforum

Deltagare i diskussionsforum, så kallade chattar, debatter och liknande på SEB:s webbplatser får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller material där de erhållit denna rätt på något sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts, i och med att materialet läggs in, medge att SEB får lagra, spridas och publicera materialet, elektroniskt eller på annat sätt.

Övrigt

Om du önskar tillstånd att använda material som finns på SEB:s webbplats ber vi dig att vända dig till SEB, Web Content Management, FG 41, 106 40 Stockholm, telefon: (vx) 0771621000.

All text- och bildmaterial lagras elektroniskt i våra arkiv.

Den som sänder material till redaktionen för SEB.se eller annan webbplats i SEB-koncernen förutsätts, i och med att materialet sänds in, medge att SEB får lagra, sprida och publicera materialet, elektroniskt eller på annat sätt.