2017-04-06 10:00

CFO Survey - Företagen ser tecken på lättnad och tillväxtmöjligheter

  • Ökad optimism i alla branscher
  • Mindre oro för osäkerhet i omvärlden
  • M&A  har fortsatt hög  prioritet
  • Var tredje bolag planerar att öka personalstyrkan - största andelen sedan 2011

Deloitte/SEB CFO-index för våren 2017 ökar från 54,1 till 58,2 - vilket är det mest positiva utfallet sedan maj 2011. 

Undersökningen visar en markant ökning i optimism bland Sveriges finanschefer. Framför allt finanschefer inom tillverkningssektorn, som tidigare var den minst positiva sektorn, visar betydligt större optimism.

"Den tidigare noterbara skillnaden i optimism mellan företag med inhemskt och internationellt fokus finns inte kvar. Det tyder på en bredare återhämtning i hela den svenska ekonomin där tillväxten för tillverkningsindustrin förbättras med ökad internationell efterfrågan" säger Karl Steiner, ekonom, SEB research.

Den externa osäkerheten ses som något lägre nu jämfört med i höstas och företagen visar generellt mindre oro för faktorer som kan påverka dem. Framför allt faller oron för negativ inverkan från makro och politiska faktorer vilket visar på bra motståndskraft mot den oroliga politiska situationen med ny president i USA med inte helt fullt känd ekonomisk agenda samt viktiga kommande val i Europa. Vad gäller kostnaden för råvaror så har oron stigit, vilket är naturligt givet de stora kostnadsökningar som diverse indikatorer visat på det senaste halvåret och som är ytterligare ett tecken på ökad efterfrågan och starkare tillväxt.

Precis som företagen förutsåg i höstas så har M&A aktiviteten fortsatt att vara på mycket höga nivåer. I linje med andra undersökningar håller finanscheferna M&A som en topp-prioritet de kommande 12 månaderna och i vårens undersökning framkommer även en större vilja till förvärv i utlandet.

"Ytterligare tecken på den spirande optimismen är att finanscheferna uttrycker en större vilja för nyrekrytering. Så många som en tredjedel av finanscheferna vill öka antalet anställda i Sverige de kommande 6 månaderna vilket är den högsta andelen sedan 2011" säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte, och tillägger att detta är ett offensivt tecken efter flera år med fokus på kostnadsjakt och effektiviseringar. 

Enkäten visar att en stor andel av företagen har utsatts för cyberhot (69 procent) men att det finns stor förbättringspotential i hur dessa ska hanteras. Endast en mindre del (14 procent) anser sig vara mycket väl rustade för att identifiera och hantera sådana hot. 

Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com/press och www.deloitte.se. Undersökningen genomfördes under februari månad och bestod av totalt 17 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska prioriteringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut.