Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Den 7-10 februari genomförde SEB den första Företagarpanelen för 2012 och svaren från drygt 1400 företagare visar på en balanserad men försiktig syn på resten av året. Hälften av företagarna (47 procent) tror att 2012 blir i linje med 2011 och de som tror på lägre tillväxt är lika många som dem som tror på högre tillväxt. Många planerar för nyanställningar. Med anledning av det turbulenta och osäkra läget i eurozonen och på finansmarknaderna ställde SEB också frågan "hur stort förtroende känner du för regeringens och Riksbankens hantering av det ekonomiska läget?" Bland småföretagarna är det 70 procent som känner "ganska stort" (44 procent) eller "stort" (26 procent) förtroende, mot 9 procent som känner "ganska litet" (6 procent) eller "litet" (3 procent) förtroende.

SEB:s Företagarpanel mäter regelbundet konjunkturläge och mer långsiktiga frågor hos tusentals svenska små- och medelstora företag. Den senaste panelomgången pekar mot att 2012 blir ett hyggligt år för merparten av de små och medelstora företagen. Det sista kvartalet 2011 gick "starkt" för 17 procent, "normalt" för 58 procent och "svagt" för 26 procent. Bland företag med 10-49 anställda har nästan vart tredje företag (29 procent) nyanställt under det sista kvartalet och bland medelstora företag (50-249 anställda) är det ännu större andel (38 procent) som har ökat antalet medarbetare de senaste tre månaderna.

På frågan om antalet anställda i företaget förväntas öka, vara oförändrat eller minska de närmaste tre månaderna är det 30 procent av de mindre företagen (10-49 anställda) och hela 50 procent av de medelstora företagen (50-249) som bedömer att det kommer att öka.

- Det är glädjande att se hur många företagare som planerar för tillväxt och nyrekrytering. Det finns sannolikt en koppling mellan förtroendet för den ekonomiska politiken och viljan att växa. Trots brinnande kris i södra Europa känner svenska företagare att vår hemmamarknad och våra primära exportmarknader erbjuder möjligheter till tillväxt, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

Förtroendet för regeringens och Riksbankens förmåga att hantera det osäkra läget är utbrett bland företagarna - 70 procent uppger ganska stort eller stort förtroende - och det skiljer sig inte mycket åt mellan branscher eller storlek på företagen. Generellt har manliga företagare något större förtroende för den förda politiken - 74 procent har ganska stort eller stor förtroende mot 63 procent av de kvinnliga företagarna.

Den allmänna finansiella ställningen bland småföretagen är överlag bra. 44 procent uppger att den är "god", 40 procent "genomsnittlig" och 16 procent "dålig". Bland handelsföretag är det dock kärvare - nästan vart fjärde företag (24 procent) uppger "dålig" finansiell ställning. Storleken har också betydelse för möjligheten att hantera lönsamhet och likviditet. Ju större företaget är desto bättre finansiell ställning. Bland medelstora företag (50-249 anställda) är det 63 procent som uppger "god", 33 procent "genomsnittlig" och bara 4 procent som uppger "dålig" finansiell ställning. Mikroföretagen där bara entreprenören jobbar har det tuffast.

Det framgår även av resultaten att de kvinnor som driver företag är något mindre optimistiska än männen till den svenska ekonomiska utvecklingen, både gällande det kommande kvartalet och gällande 2012 som helhet. Det är även fler män som tror på högre vinst för sina företag under 2012, 36 procent svarar det jämfört med 32 procent bland kvinnorna. Likaså är det fler män som svarar att företagets lönsamhet är god (33 procent mot 28 procent av kvinnorna); samt att den allmänna finansiella ställningen är god (46 procent mot 38 procent av kvinnorna).

- Sveriges småföretag tycks generellt sett ha startat 2012 med en försiktigt optimistisk hållning, pengar på banken och med en ambition att växa och anställa, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.  Av någon anledning är de män som driver företag mer optimistiska och har generellt sett bättre ekonomi än de kvinnor som driver företag. Just nu pågår en debatt kring behovet av fler kvinnliga företagare och det är tydligt att det finns skillnader mellan könen som behöver undersökas djupare.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen.

Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 7-10 februari 2012 och besvarades av 1 445 respondenter.

För mer information kontakta
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97
Presskontakt
Eva Odefalk,
08-763 88 04, 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se