2011-09-28 08:00

Valberedning för SEB utsedd

Enligt beslut vid Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma den 24 mars 2011 ska ledamöter i valberedningen för 2012 års stämma utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i banken som önskar utse en representant. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012.

 

De fyra till röstetalet största ägarna som önskar utse representant utgjordes den 31 augusti 2011 av Investor, Trygg-Stiftelsen, Alecta och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Dessa ägare har utsett nedanstående representanter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2012.

 

Valberedning:

 

Petra Hedengran, Investor, ordförande
William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen
Staffan Grefbäck, Alecta
Lars Wedenborn, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

 

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen enligt ovan, representerar tillsammans cirka 37,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.

 

Till valberedningen ska en styrelseledamot i SEB adjungeras. SEB:s styrelse har utsett Urban Jansson att vara adjungerad ledamot.

 

Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas torsdagen den 29 mars 2012.

 

De frågor valberedningen ska behandla finns beskrivna på www.sebgroup.com under rubriken "Årsstämma".

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail till valberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Group Legal KA2, 106 40 Stockholm, senast den 23 januari 2012.

 

 

För mer information :
Viveka Hirdman-Ryrberg, informationsdirektör,
08-763 85 77, 070-550 3500
Ulf Grunnesjö, IR-chef, 08-763 8501, 070-763 8501

 

 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se