2011-09-06 08:00

SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer: Klimat- och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Frågor om klimat och miljö har kommit att bli affärskritiska för svenska medelstora företag, visar SEB:s senaste Företagarpanel. Hela 80 procent av de medelstora företagen kan se påverkan på de egna affärerna av klimatfrågan, och för de flesta är påverkan positiv. En majoritet av de medelstora företagen säger också att deras kunder ställer nya krav med hänvisning till miljöfrågor.

SEB har frågat 1 390 företagare hur de ser på miljö- och klimatfrågans inverkan på affärerna och undersökningen visar att frågan blir allt mer aktuell för många företag. Framför allt hos de medelstora företagen, med 50-249 anställda, syns en tydlig påverkan men även bland de allra minsta företagen tror många att miljöfrågor kommer att påverka lönsamheten på sikt.

I första hand ser de medelstora företagen möjligheter som att de kan bidra till klimatfrågans lösning och att klimatfrågan kommer bidra till en ökad efterfrågan på företagets produkter och tjänster. Men många företag är också oroliga för att klimat- och miljöaspekter kan innebära ökade kostnader för transporter. Sett till branschhemvist är handelsföretag något mer pessimistiska och ser risker, medan tillverkningsföretag i högre grad ser möjligheter.

- Företagare ser oftast möjligheter i samhällsomvandlingar, och miljöfrågan skiljer sig inte. Svaren tyder på att våra växande tillverkningsföretag är väl positionerade för att dra nytta av hårdare miljökrav, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

De främsta drivkrafterna till att man ägnar sig åt miljö- och samhällsengagerat företagande, utöver att följa lagar och regler, är ett personligt engagemang hos ledningen, att det stärker varumärket, att det ger möjlighet till nya affärer och att det efterfrågas från företagets kunder. På frågan om man tror att miljö- och samhällsengagerat företagande påverkar lönsamheten, tror 38 procent att det ger bättre lönsamhet på sikt (hela 61 procent av de medelstora företagen tror det), bara 4 procent tror att det ger sämre lönsamhet, medan 43 procent inte tror att det har någon inverkan.

När företagen får frågan om hur viktiga dessa frågor kommer att vara på fem års sikt svarar drygt hälften att det kommer att vara ganska viktigt eller mycket viktigt. Bland medelstora företag är det hela 83 procent som bedömer att det kommer att vara ganska viktigt eller mycket viktigt.

Bland medelstora företag är det även över hälften, 55 procent, som uppger att kunderna börjat ställa krav med hänvisning till miljö och socialt ansvarstagande. 61 procent av de medelstora företagen säger dessutom att de samarbetar med leverantörer kring miljöfrågor och socialt ansvarstagande, och 37 procent samarbetar med sina kunder i dessa frågor.

- Många företagare uppger att de inte har tillräcklig kunskap kring socialt ansvarstagande och miljömedvetet företagande, samtidigt som många tror att det kommer att påverka deras lönsamhet på sikt, säger Ingela Hemming. Mer fokus på de här frågorna framför allt i media är något som skulle ge särskilt mindre företag ökade möjligheter att gå vidare i sitt arbete med miljöfrågor och socialt ansvarstagande.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen.


Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 28 mars - 1 april 2011 och besvarades av 1 390 respondenter.

För mer information kontakta
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom 
070-763 82 97

 
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
08-763 88 04, 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se