2011-03-08 09:20

SEB:s Företagarpanel om kvinnor som driver företag: Kvinnor som driver företag har försiktigare tillväxtplaner och mindre pengar

Konjunkturen har vänt och det går bra för de svenska små- och medelstora företagen. Totalt sett tror 60 procent av företagen att den svenska ekonomin kommer att utvecklas bättre under det kommande kvartalet, och 88 procent tror att företagets egen omsättning kommer att utvecklas starkt eller normalt under det kommande kvartalet. Totalt sett planerar 49 procent av företagarna för tillväxt det närmaste året. Men det finns tydliga skillnader mellan män och kvinnor. 50 procent av männen som driver företagen planerar för tillväxt mot 44 procent bland kvinnorna som driver företag. Fler kvinnor upplever att de saknar tillräckligt med kapital och att deras affärsidé behöver utvecklas. Det är några av resultaten i SEB:s senaste Företagarpanel där drygt 1 400 företagare deltagit.

Det är fler manliga företagare som tror att svensk ekonomi kommer att utvecklas bättre under nästa kvartal, 61 procent mot 58 procent av kvinnorna. Det är också fler män som uppger att företagets egen omsättning har utvecklats starkt det senaste kvartalet, 25 procent mot 23 procent av kvinnorna. 29 procent av de manliga företagarna tror också att företagets omsättning kommer att utvecklas starkt det kommande kvartalet, mot 25 procent bland de kvinnliga företagarna.

Samtidigt har kvinnliga företagare något sämre lönsamhet i sina företag. 31 procent uppger "god lönsamhet" mot 36 procent bland de manliga företagarna, medan 23 procent uppger "dålig lönsamhet" mot 19 procent av bland de manliga företagarna. Även sett till företagens allmänna finansiella ställning så har de kvinnliga företagarna färre med "god ställning" och högre andel med "dålig ställning". På frågan om man planerar för tillväxt det närmaste året är det följaktligen något färre av de kvinnliga företagarna som planerar för tillväxt. 13 procent av de kvinnliga företagarna planerar att växa genom anställningar, mot 19 procent bland de manliga företagarna.

- Kvinnor som driver företag är mer tveksamma till att växa genom anställningar, vilket till viss del beror på företagets branschhemvist, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom. Att de kvinnor som driver företag i vår undersökning i större utsträckning uppger att de har sämre lönsamhet och finansiell ställning bidrar självklart också.

Fler manliga företagare än kvinnliga uppger även att de har nyanställt det senaste kvartalet, 16 procent mot 13 procent. Det är likaså 18 procent bland de manliga företagarna som uppger att de planerar att öka antalet anställda det närmaste kvartalet, mot 15 procent bland de kvinnliga företagarna. När det gäller framtida tillväxt så är det totalt sett 50 procent av männen som svarar att de planerar för tillväxt mot 44 procent av kvinnorna. 

- Det är fler kvinnor som driver företag som uppger att de saknar tillräckligt med kapital och det är även betydligt fler män än kvinnor som tror att företaget kommer att ha överkott det kommande halvåret. Frågor kopplade till finansiering och lönsamhet verkar vara några av de huvudområden där företagandets villkor skiljer sig åt mellan män och kvinnor, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen, och SEB Newsroom.

Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 10-15 november 2010 och besvarades av 1 426 respondenter.

SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s Företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

 

För mer information kontakta

Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97

 
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
08-763 99 47, 076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

 

Eva Odefalk, pressansvarig Svensk Kontorsrörelse
08-763 88 04, 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se