2011-11-21 08:00

SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen - osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Den kraftiga försvagningen av framtidstron avseende konjunkturen som präglade SEB:s förra Företagarpanel har inte satt sin prägel på den faktiska utvecklingen under det senaste kvartalet. Fortfarande bedömer mer än vart tredje företag att vinsten 2011 kommer att överstiga 2010 års vinst. Inför 2012 har en majoritet av företagarna en magkänsla att det blir "ett osäkert och svårbedömt år", men bara 6 procent tror att 2012 blir "ett år då lågkonjunkturen kommer tillbaka".

SEB:s Företagarpanel mäter regelbundet konjunkturläge och mer långsiktiga frågor hos tusentals svenska små- och medelstora företag. Den senaste (genomförd 10-14 november med 1 329 svarande företagare) pekar mot att 2011 blir ett hyggligt år för merparten av de små och medelstora företagen. Särskilt utmärker sig de medelstora företagen genom att fortfarande planera för tillväxt i stor utsträckning och genom att planera nyanställningar. 

På frågan hur omsättningen utvecklats det senaste kvartalet uppger 18 procent "starkt", 56 procent "normalt" och 26 procent "svagt". Bland medelstora företag (50-249 anställda) är det mer än vart tredje (35 procent) som uppger "starkt", 54 procent "normalt" och endast 11 procent "svagt". På frågan om hur man bedömer att årets vinst blir jämfört med föregående år uppger 35 procent att den kommer att öka, 40 procent att den kommer att vara oförändrad och 25 procent att den kommer att minska. De medelstora företagen skiljer ut sig igen: hela 48 procent uppger att vinsten kommer att öka, 37 procent att den kommer att vara oförändrad och bara 15 procent att den kommer att minska.

- De medelstora företagen står relativt starka. De växer, anställer och ser ut att göra goda vinster överlag. Många av dem verkar både på hemma- och exportmarknader, och hittills har de haft nytta av att såväl Sverige som Norge och Tyskland, våra största handelspartners, har sina finanser i ordning, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

Ser man till sysselsättningsutvecklingen det senaste kvartalet så har den i huvudsak legat still - 12 procent har ökat antalet medarbetare, 82 procent har oförändrat antal och endast 6 procent har minskat. Bryter man däremot ut de medelstora företagen (50-249 anställda) är det över hälften (52 procent) som har ökat antalet medarbetare. Inför kommande kvartal uppger 35 procent av de medelstora företagen att man kommer att fortsätta att nyanställa, 50 procent att man avser hålla oförändrad personalstyrka och 15 procent bedömer att man kommer att minska.

- Fler små- och medelstora företag har nyanställt det senaste kvartalet än de som har minskat personalstyrkan. Företagen verkar inställda på att trenden ska hålla i sig under det kommande kvartalet, vilket är ett glädjande inslag i den senaste tidens flöde av dåliga ekonomiska nyheter, säger Ingela Hemming.

Inför 2012 har 63 procent av företagarna en magkänsla att det blir "ett osäkert och svårbedömt år", 17 procent tror att det blir "ett år präglat av tillväxt och bra intäkter", 9 procent att det blir "ett klart svagare år" och bara 6 procent tror att 2012 blir "ett år då lågkonjunkturen kommer tillbaka".

Bryter man svaren på vilken fas företagen befinner sig i (mer eller mindre än tre års verksamhet) så sticker de nystartade företagen ut med en betydligt mer optimistisk syn: vart tredje företag (32 procent) tror att 2012 blir ett "starkt år präglat av tillväxt och bra intäkter", och bara 3 procent att det blir "ett klart svagare år". 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen.

Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 10-14 november 2011 och besvarades av 1 329 respondenter.

För mer information kontakta

Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
08-763 88 04, 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se