2011-05-25 07:30

SEB:s Finanschefsindex - Något svagare framtidstro bland finanscheferna

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

Optimismen bland Sveriges finanschefer är fortsatt stark även om affärsklimatet försvagats något sedan vår mätning i februari. Bolagens vinstförväntningar är fortsatt höga även om förväntningarna minskat något jämfört med tidigare mätningar, vilket kan tyda på att positiva effekter från de flesta kostnadsbesparingsprogram nu har klingat av och att det blir allt svårare för företagen att överträffa tidigare kvartals starka resultat. Vi ser också att oron för efterfrågan återigen har ökat. Den faktor som gör att indexet minskar något i värde denna gång är framförallt att en betydligt högre andel av finanscheferna oroar sig för utvecklingen på kreditmarknaden.

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 70 största företag, visar att finanscheferna fortfarande har en positiv förväntansbild om än något svagare jämfört med den senaste mätningen i feburari 2011. SEB:s Finanschefsindex får värdet 62 i maj, ner från 65 i februari.

Starkare krona inte kritiskt för resultatet

  • Denna gång har vi frågat Finanscheferna för exportbolagen hur ytterligare kronappreciering påverkar deras finansiella resultat. Hela 65 procent anser att växelkursen inte är kritisk för resultatet medan 24 procent anser att kronan redan på nuvarande nivåer är ett problem. Vi bedömer att en fortsatt försiktig kronförstärkning, som ligger i linje med SEB:s prognoser inte skulle innebära några större problem för en majoritet av de tillfrågade företagen, säger kreditanalytiker Disa Hammar som tillsammans med Nina Glifberg sammanställt rapporten.

Starka finanser och ökad tilltro till Sverige

  • Förtroendet för företagens finansiella situation ligger kvar på en hög nivå även om finanscheferna bedömer sitt företags finansiella ställning som marginellt svagare än i februari. Den något mindre positiva synen reflekteras bland annat av att finanscheferna nu i lite högre utsträckning skulle prioritera skuldneddragning vid ett eventuellt kassaöverskott. Finanscheferna ger också en generellt mer positiv bild av Sverige jämfört med i februari. En större andel finanschefer lyfter fram att de vill nyanställa i Sverige och  att de vid antagandet om ett kassaöverskott skulle prioritera strategiska investeringar i Sverige (19 procent jämfört med 13 procent i februari) vilket vi tror beror på Sveriges starka statsfinanser och höga ekonomiska tillväxt, säger Hammar.

Ökad oro för efterfrågan

  • Vinstförväntningarna för 2011 jämfört med 2010 har försämrats något jämfört med undersökningen i februari vilket har flera möjliga förklaringar. Bland annat har oron för efterfrågan återigen ökat, antagligen driven av den pågående skuldkrisen i södra Europa, jordbävningen i Japan och krisen i mellanöstern. En annan möjlig förklaring till de något lägre vinstförväntningarna är att finanscheferna nu i större utsträckning oroar sig för utländsk konkurrens och arbetskraftskostnader, vilket vi tror kan förklaras av den starka svenska kronan. Bolagen lyfter även fram att de ser en minskad möjlighet att höja priser för att kompensera för högre råmaterialpriser, säger Glifberg.

Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för tjugoförsta gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press.

För mer information kontakta
Disa Hammar, Kreditanalytiker
08 506 232 69
disa.hammar@seb.se
Press kontakt
Elisabeth Lennhede, Press & PR
070-763 99 16
elisabeth.lennhede@seb.se

Ola Kallemur, Presschef
0763-975466