2011-11-15 07:30

SEB:s Finanschefsindex - Konjukturoron förstärks ytterligare

Finanschefsindex visar att konjunkturoron bland Sveriges finanschefer har fortsatt att öka markant i november. Det betyder att den negativa trenden från augusti fortsätter. Framförallt är det den statsfinansiella oron i Europa som nu på allvar påverkat företagens framtidsutsikter. Nedgången i indexet spänner över alla delkomponenter men det största fallet noteras i utlåningsviljan bland banker (även om den fortsatt är på en relativt hög nivå). Den kraftiga försämringen av affärsklimatet avspeglas bland annat i att oron för lägre efterfrågan ökat ytterligare och nu närmar sig de nivåer vi såg under 2009.


SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 70 största företag, visar att finanscheferna fortfarande har en positiv förväntansbild om än betydligt svagare jämfört med den senaste mätningen i augusti 2011. SEB:s Finanschefsindex får värdet 51 i november, ner från 55 i augusti.

Försämrat affärsklimat och ökad efterfrågeoro

-     Det kraftiga fallet i synen på affärsklimatet som vi såg i augustimätningen har fortsatt under hösten. Endast en femtedel av finanscheferna anser nu att affärsklimatet är gynnsamt. Den utdragna statsskuldskrisen i flera europeiska länder och dess negativa följdeffekter på hela Europas, och kanske världens ekonomiska tillväxt har satt tydliga spår i företagens framtidstro. Även oron för fallande efterfrågan eskalerar kraftigt, nästan 80 procent av finanscheferna rankar detta som sin största farhåga. Ett annat tecken på ökande oro för konjunkturen är att fokus på kostnadsbesparingar som vinstdrivande faktor ökar igen samtidigt som volymökningar minskar i betydelse, säger Disa Hammar, kreditanalytiker på SEB, som tillsammans med chefsanalytiker Ebba Lindahl har sammanställt rapporten.

Försämrad utlåningsvilja bland banker

-     Även utlåningsviljan bland banker och andra finansiella institut beskrivs nu som mindre gynnsam. Andelen som anser utlåningsviljan som "gynnsam" eller "mycket gynnsam" fortsätter att minska och uppgår nu bara till 52 procent jämfört med 75 procent i augusti och 90 procent i maj. Den försämrade synen på bankers utlåningsvilja reflekteras också i att finanscheferna i högre utsträckning skulle prioritera skuldneddragning vid ett eventuellt kassaöverskott och att intresset för såväl strategiska som finansiella investeringar har minskat, säger Lindahl.

Personalneddragningar i sikte

-     En annan intressant trend är att finanscheferna som en följd av de negativa konjunkturutsikterna ser ett ökat behov av personalneddragningar både i Sverige och i utlandet. Hela 31 procent avser att minska personalstyrkan i Sverige och 21 procent räknar också med att krympa antalet anställda i utlandet. I linje med detta har finanscheferna också blivit mindre optimistiska vad gäller nyanställningar både i Sverige och i utlandet, säger Hammar.

Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för tjugotredje gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press.

För mer information kontakta
Disa Hammar, Credit Research
08-506 232 69
disa.hammar@seb.se
Presskontakt
Elisabeth Lennhede
070-763 99 16
elisabeth.lennhede@seb.se