2011-09-07 07:30

SEB:s China Financial Index: Nordeuropeiska företag mindre positiva i Kina

Kinas restriktiva penningpolitik, i kombination med oro för vilken inverkan den globala konjunkturoron får på Kina, gör att toppchefer på svenska och andra nordeuropeiska dotterbolag i Kina blivit mindre positivt inställda till affärsläge och vinstutveckling på den hittills så glödheta kinesiska marknaden. SEB:s China Financial Index faller till 63,4 i september från 70 i den senaste undersökningen i mars.

Även om företagen drar ner något på expansionstakten i Kina så är tempot fortfarande relativt högt och över hälften planerar ökade investeringar medan en fjärdedel av företagen planerar mycket stora investeringar de kommande sex månaderna. Åtta av tio företag planerar nyanställningar men betydligt färre företag än tidigare säger att de har för avsikt att öka antalet anställda signifikant. Fallande kundefterfrågan har åter seglat upp som det största orosmolnet, följt av svårigheter att hitta kvalificerad personal samt höga råvarukostnader.

Den kinesiska ekonomin växte med 9,6 procent under första halvåret 2011 och Kina fortsätter att visa upp den högsta tillväxten av alla stora ekonomier i världen. Centralbanken har dock fortsatt höja räntorna samt begränsat utlåningstillväxten för bankerna för att kyla ner ekonomin och få bukt med den stigande inflationen. Kombinationen av åtstramningen samt en ökad oro för hur den globala konjunkturen skall påverka Kina gör att svenska och andra nordeuropeiska storföretag i Kina nu justerar ner försäljningsprognoser och vinstförväntningar. Andelen företag som ser positivt eller mycket positivt på den kommande sexmånadersperioden faller till 48 procent, att jämföras med över 80 procent i senaste undersökningen för sex månader sedan. Färre än hälften tror nu att vinsterna kommer att öka i Kina jämfört med två tredjedelar i förra undersökningen.

- Vi ser ingen avmattning i vår egen verksamhet och signalerna från kunderna är fortfarande väldigt positiva men det är uppenbart att regeringens åtstramning i kombination med ett mer osäkert globalt ekonomiskt klimat även har en inverkan på affärsutsikterna i Kina, säger Fredrik Hähnel, chef för SEB i Shanghai, som har skrivit rapporten.

Undersökningen, som genomfördes perioden 25 augusti - 2 september visar också att nordeuropeiska företag fortsätter att expandera i Kina även om andelen företag som planerar signifikant ökade investeringar faller.

- Det är naturligt att man avvaktar något när konjunktursignalerna blir mer osäkra.Samtidigt planerar fortfarande fyra av fem företag fortsatta investeringar och rekryteringar. För många företag blir det ännu större fokus på Kina och andra tillväxtmarknader när de ekonomiska utsikterna i USA och Europa försämras.

- Hur stor den faktiska inverkan blir på Kina återstår att se men SEB förutspår att Kina kommer att uppleva 8,4 procents tillväxt under 2012. Kinas viktigaste inköpschefsindex vände upp i augusti efter att ha fallit flera månader i rad och just nu pekar de flesta signaler på en viss avmattning, men absolut ingen hårdlandning av den kinesiska ekonomin, fortsätter Hähnel, som också ser att företagens oro för vikande efterfrågan nu är tillbaka. Över en fjärdedel av företagen anger svagare efterfrågan som sitt största hot de kommande sex månader. Men det är fortfarande långt från de nivåer vi såg 2009, direkt efter finanskrisen, då över 70 procent av dotterbolagen oroade sig för efterfrågan i Kina. Svårigheten att hitta kompetent personal, stigande råvarukostnader, samt hård konkurrens på den kinesiska marknaden är andra orosmoln som troligen också ligger bakom lägre vinstförväntningar.

Nära nio av tio företag tror på en fortsatt appreciering av den kineisiska valutan RMB mot US-dollarn, över hälften ser ökade finansieringsbehov, sex av tio tror på högre räntor och över hälften av företagen tror att deras marknadsandelar kommer att fortsätta öka enligt undersökningen.

Detta är den sjätte publiceringen av SEB:s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning mellan nordeuropeiska och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen omfattar totalt 12 frågor och täcker områden som t.ex. affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor och räntor. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press.

För mer information kontakta
Fredrik Hähnel, chef SEB i Shanghai
+86 1381 680 99 77
fredrik.hahnel@seb.se
Presskontakt
Elisabeth Lennhede
070-763 99 16
elisabeth.lennhede@seb.se