2011-03-24 19:02

SEB:s Årsstämma 2011

Vid torsdagens årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) omvaldes till styrelsen ledamöterna Signhild Arnegård Hansen, Annika Falkengren, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Birgitta Kantola, Tomas Nicolin, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg. Årsstämman valde Johan H. Andresen, Jr. till ny styrelseledamot. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde utdelningen till 1,50 kronor per aktie (1,00) samt den 29 mars som avstämningsdag för utdelning.

Styrelsens arvode fastställdes till 8 480 000 kronor, i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 2 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 4 230 000 kronor att fördelas mellan övriga årsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken med 540 000 kronor vardera till vice ordförandena och 450 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt 2 000 000 kronor för kommittéarbete.

Kommittéarvodet fördelas enligt följande: Risk and Capital Committee, 510 000 kronor till ordföranden och 325 000 kronor till annan ledamot, Audit and Compliance Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot samt Remuneration and Human Resources Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot. Styrelsens ordförande och anställda i banken uppbär inte något arvode för kommittéarbete.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och ledamöterna i SEB:s verkställande ledning. Riktlinjerna är i överensstämmelse med de riktlinjer för ersättning som antogs av SEB:s årsstämma 2010. Riktlinjerna är också i överensstämmelse med den svenska Finansinspektionens regelverk och med den svenska bolagsstyrningskoden samt i linje med det internationella regelverket.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om två långfristiga aktiebaserade program för 2011; ett aktiesparprogram för alla medarbetare och ett aktiematchningsprogram för ca 500 särskilt utvalda ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare. Deltagande i aktiesparprogrammet och aktiematchningsprogrammet förutsätter egen investering. Aktiematchningsprogrammet är prestationsbaserat med förbestämda kvantitativa mål.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av bankens egna aktier för värdepappersrörelsen, för de långfristiga aktiebaserade programmen och för kapitaländamål.

Besluten, samt de anföranden som hölls på stämman, kan läsas i sin helhet på www.sebgroup.se.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Tuve Johannesson och Jacob Wallenberg till vice ordföranden.

För mer information kontakta

Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör

08-763 8577, 070-550 3500

viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
Presskontakt

Ola Kallemur, Presschef

 08-763 9947, 076-397 5466

ola.kallemur@seb.se

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com