2011-04-14 15:42

Omräknade finansiella effekter i samband med genomförda mindre anpassningar av verksamheten

Under första kvartalet 2011 flyttades ansvaret för vissa enheter inom Stora Företag och Institutioner i de baltiska länderna formellt till division Baltikum.  De baltiska delarna av Trading Capital Markets och Global Transaction Services inom Stora Företag och Institutioner  har tidigare arbetat i en matrisorganisation där Stora Företag och Institutioner har haft ansvar för produktförvaltningen. Dessa produktenheter har nu ur ett rapportings- och förvaltningsperspektiv integrerats i division Baltikum. Detta då SEB är en fullservicebank i de tre baltiska länderna som huvudsakligen drivs som en kontorsrörelse.

 

Resultaträkningarna för 2009 och 2010 för de två divisionerna har omräknats för att återspegla förändringarna. Samtidigt  inkluderar omräkningen några andra mindre anpassningar såsom en starkare centralisering av bankens treasuryfunktion. Merparten av de gemensamma kostnaderna på koncernnivå har också förts ut till affärsdivisionerna. Som en konsekvens har 2010 års resultaträkningar för samtliga divisioner och stödfunktioner omräknats.

 

Information om de sammantagna omräknade finansiella effekterna från ovanstående förändringar finns tillgänglig på www.sebgroup.se/ir. Presentationen på hemsidan beskriver effekterna av de omräknade siffrorna för helåret 2010 för bankens divisioner. SEB-koncernens resultat är påverkas inte. Ett excelark med kvartalssiffror för 2009 och 2010 finns också tillgängligt.

 

 

För mer information kontakta
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations
08-763 85 01, 070-763 85 01
ulf.grunnesjo@seb.se

 

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.