2011-02-08 10:00

Nordic Outlook: Euforisk berusning kring svensk ekonomi

De globala ekonomiska utsikterna förbättras nu ytterligare. Stora företag uppvisar överraskande stor optimism och god lönsamhet. USA:s återhämtning, som i slutet av 2010 fick en extrakick av mer expansiv finanspolitik, är på väg att bli självgående. Utvecklingsländer - med Kina i spetsen - och de nordiska länderna samt Tyskland skjuter på. Det skapar bra förutsättningar för investeringar och nya jobb. BNP-tillväxten i OECD-området hamnar på 2,8 procent såväl 2011 som 2012; 5 respektive 3 tiondelar högre jämfört med vår novemberprognos.  

 

BNP-tillväxten i USA blir 3,6 respektive 4,0 procent de närmaste två åren. Den gynnas av att privat sparande - främst inom företagssektorn - rör sig från höga till mer normala nivåer. Hushållens ekonomi och privat konsumtion stöttas av gradvisa förbättringar på arbetsmarknaden och lättare räntebörda, men hämmas av ytterligare husprisfall (cirka 5 procent 2011), långvarigt hög arbetslöshet och fortsatt skuldsanering. USA:s kreditbetyg räddas av den starkare ekonomiska tillväxten. I Euro-zonen blir tillväxten 1,9 procent i år och 1,8 procent 2012. Utvecklingen präglas av stor divergens både i fråga om ekonomisk aktivitet och arbetsmarknad. Tysklands tillväxt på 3,1 respektive 2,5 procent 2011 och 2012 utgör en stabiliserande kraft för Euro-zonen. Den tyska arbetslösheten är därtill nere på sin lägsta nivå sedan 1992. I Asien bromsar tillväxten nu in, helt enligt plan och som en följd av den åtstramning som flera länder genomför. Kinas tillväxt går ned till drygt 8 procent 2012, vilket minskar risken för bubblor. Inflationen är ett problem, men myndigheterna väntas kunna hantera utvecklingen.

 

En rad risker och problem präglar dock även fortsättningsvis världsekonomin. De globala obalanserna består och världsekonomin går i otakt, vilket skapar ekonomisk-politiska utmaningar. Statsskulderna i OECD-området fortsätter att växa upp mot 100 procent av BNP, vilket tär på finanspolitikens förtroende och försvårar centralbankernas penningpolitik. Den statsfinansiella åtstramningeffekten motsvarar 0,25 procent av BNP 2011 och 1,5 procent 2012, men förmodligen behövs nya åtgärdsprogram i flera länder. Europas överstatliga krismekanism (EFSF) som håller på att ta form är avgörande för eurons stabilitet - utvecklingen mot ett "United Debt of Europe" innebär tillsammans med andra ekonomisk-politiska reformer att steg nu tas mot en politisk union. Frågan är dock obesvarad om EU är mogen för en sådan utveckling. Samtidigt plågas flera euroländer av allvarliga konkurrenskraftsproblem och hög privat skuldsättning.

 

Farhågorna för en bredare inflationsuppgång i USA och Europa är överdrivna. Effekten från höga energi- och matpriser klingar av senare under 2011, vilket gör att KPI-inflationen faller tillbaka. Stigande matpriser ökar ändå riskerna för social oro i många tillväxtekonomier. Högre tillväxt, stigande resursutnyttjande och bestående höga råvarupriser kommer också att i viss mån förändra spelplanen för de stora centralbankerna i OECD-området. Tankarna på den exitpolitik som varit vilande i nästan ett år är därför på väg att plockas fram. Europeiska centralbanken (ECB) väntas höja räntan under hösten och i slutet av 2012 ligger refiräntan på 2,5 procent. En reformerad EFSF frikopplar ECB från EMU:s statsskuldspolitik och kan upphöra med sina statspappersköp. Därmed kan man i högre grad fokusera på inflationsbekämpning. Federal Reserve kan avvakta ytterligare ett halvår innan räntan justeras försiktigt uppåt våren 2012. I december 2012 ligger Fedräntan på 1,75 procent.  

 

Svensk ekonomi är i ett näsan euforiskt berusat tillstånd. BNP stiger med 4,7 procent 2011 efter en rekordhög tillväxt på 5,7 procent förra året. Nästa år bidrar en starkare krona till att tillväxten dämpas till 2,6 procent. Arbetslösheten fortsätter att falla i snabb takt från dagens 8,0 procent till 6,5 procent i slutet av 2012. De offentliga finanserna visar ett överskott på 0,7 procent respektive 1,0 procent av BNP 2011 och 2012. Det innebär att statsskulden faller till cirka 30 procent. Det är svårt att hitta bra långsiktiga argument för en ytterligare nedpressning av skuldnivån. Vi tror därför att regeringen kommer att få svårt att fullfölja den försiktiga strategi som hittills präglat den nya mandatperioden. Vi räknar därför med en mer expansiv finanspolitik med breda skattesänkningar redan nästa år. Stimulanseffekten motsvarar då 0,7 procent av BNP, efter en neutral effekt i år.

 

Resursutnyttjandet ökar nu snabbt, vilket på sikt ökar inflationsriskerna. Avtalsrörelsen 2012 väntas leda till att lönerna nästa år stiger med cirka 4 procent; en utveckling som väntas gå hand i hand med stigande löner i Tyskland. Samtidigt fortsätter uppgången i bostadspriser och hushållens skuldsättning. Därmed pekar riskbilden kring såväl prisstabilitet som finansiell stabilitet i samma riktning: behovet av räntehöjningar från Riksbanken ökar. Vi räknar med att Riksbanken höjer räntan vid varje möte under 2011 och därmed når 2,75 procent i slutet av 2011, för att sedan fortsätta upp till 3,75 procent i slutet av 2012. Förändringen i den ekononomiska riskbilden innebär att vi inte utesluter att Riksbanken på ännu tydligare sätt måste lägga om penningpolitiken för att snabbare nå en normalisering av reporäntan. Höjningar på 50 punkter kan därför bli aktuella om cirka ett halvår. Att detta inte utgör vårt huvudscenario beror på att åtstramningarna via styrräntan förstärks av andra faktorer. Makrotillsynsregleringar bidrar till att höja marknadsräntorna och Riksbanken har därtill öppnat för att dessa kan komma snabbare och bli mer kraftfulla än i andra länder. Därtill kommer effekter av den starkare kronan; vi räknar med att EUR/SEK handlas till 8,40 i slutet av 2012. Sammantaget bedömer vi därför att penningpolitiken blir något åtstramande mot slutet av 2012.  

 

De ekonomiska utsikterna i övriga Norden är också goda, även om tillväxten blir mer dämpad än i Sverige. De nordiska länderna drar nytta av att ekonomierna är i gott fundamentalt skick när det gäller statsfinanser och utrikeshandel. Därmed förstärks stimulansen från den globala återhämtningen och låga räntor. I Norge börjar utbudsrestriktioner redan hämma expansionen, vilket bidrar till att Norges Bank återupptar räntehöjningarna senare i år. Vi räknar med att styrräntan sedan höjs till 4 procent mot slutet av 2012; EUR/NOK fortsätter nedåt till 7,50 mot slutet av 2012. Konkurrenskraften i såväl Finland som Danmark har förbättrats, bland annat som en följd av att de svenska och norska valutorna förstärkts från tidigare svaga nivåer. Norges, Danmarks och Finlands BNP-tillväxt hamnar på 2,5-3,5 procent, klart över trend, de närmaste åren.

 

De baltiska ekonomierna fortsätter att återhämta sig efter den tidigare djupa nedgången. För 2011 och 2012 räknar vi med en BNP-tillväxt på 4-5 procent. Tillväxten drivs av en stark och konkurrenskraftig export. Inhemsk efterfrågan hålls tillbaka av fortsatta skuldnedragningar och bestående hög arbetslöshet.    

 

 

Nyckeltal: Internationell och svensk ekonomi 

Internationell ekonomi. BNP Årlig förändring i % 2009 2010 2011 2012
USA -2,6 2,9 3,6 4,0
Euro-zonen -4,0 1,7 1,9 1,8
Japan -6,3 4,0 1,6 1,6
OECD -3,5 2,7 2,8 2,8
Kina 9,2 10,3 9,5 8,5
Norden -4,6 2,9 3,4 2,6
Baltikum -15,6 1,2 4,1 4,7
Världen (PPP) -0,6 5,0 4,5 4,6
Svensk ekonomi. Årlig förändring i % 2009 2010 2011 2012
BNP, dagkorrigerad -5,2 5,4 4,7 3,0
BNP, faktisk -5,3 5,7 4,7 2,6
Arbetslöshet (%) (EU-definition) 8,3 8,4 7,3 6,6
KPI-inflation -0,3 1,3 2,7 2,4
Offentligt saldo (% av BNP) -1,0 0,2 0,7 1,0
Reporänta (dec) 0,25 1,25 2,75 3,75
Växelkurs, EUR/SEK (dec) 10,24 8,98 8,50 8,40

 

 

Se Håkan Frisén kommentera Nordic Outlook på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=qVGaldRSwjg

 

För mer information kontakta
Robert Bergqvist 070-445 1404
Håkan Frisén 070-763 8067
Daniel Bergvall 08-763 8594
Mattias Bruér, 08-763 8506
Olle Holmgren 08-763 8079
Mikael Johansson 08-763 8093
Andreas Johnson 08-763 8032
Tomas Lindström 08-763 8028

 

 
Press kontakt
Elisabeth Lennhede,  Press & PR
070-7639916
elisabeth.lennhede@seb.se

 

Ola Kallemur, Presschef
08-763 9947, 076-397 5466

 

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com