2011-03-23 10:00

Eastern European Outlook: Exportdriven BNP-tillväxt stärks när inhemsk efterfrågan vaknar

Östeuropas konjunktur förstärks 2011-2012. Detta trots att finanspolitiken stramas åt måttligt i många länder och att global tillväxt planar ut. Stark och konkurrenskraftig export fortsätter att utgöra en central drivkraft i år. Samtidigt vaknar konsumtion och investeringar ur sin krisdvala och ger stöd till en god BNP-tillväxt. Östeuropa var den region i världen som drabbades hårdast av den globala kreditkrisen, främst på grund av relativt stora utlandslån. Detta skriver SEB i en ny utgåva av Eastern European Outlook.

 

Första tecknen på en återhämtning i privat konsumtion kom i fjol. Detta i takt med återvändande reallönetillväxt, stabiliserande arbetsmarknader och en viss upptining av nedfrysta kreditförhållanden. Framöver bidrar fortsatt sjunkande arbetslöshet, ökad lönetillväxt samt en gradvis normalisering av kreditläget till växande konsumtion.

 

En snabb inflationsstegring till följd av kraftigt höjda globala energi- och livsmedelspriser gröper ur en del köpkraft för hushållen i år. Underliggande inflationstryck är dock lågt och ökar successivt. Råvaruprisuppgången modereras framöver och uppgången i de breda inflationsmåtten kulminerar i år, med undantag för Estland och Litauen där inflationen fortsätter stiga även under 2012.

 

De stora offentliga budgetunderskotten, som följde i spåren av krisen, krymper till mer måttliga nivåer i de flesta länder. Estlands underskott stiger svagt från låg nivå. Offentliga skulder fortsätter att växa något; skulderna är låga eller måttliga jämfört med många västländer.

 

"Stålbadspolitiken i Baltikum är på väg att klinga av. Interndevalveringarna med kraftigt sänkta löner bedöms vara över och privata löner ökar åter sedan slutet av 2010. Lettlands budgetsanering fortsätter i år, men Litauens finanspolitik blir mer neutral och i Estland väntas finanspolitiken bli expansiv. Fortfarande kvarstår dock utmaningar på budgetsidan. Lettlands och Litauens underskott är ännu stora och regeringarnas mål att få ned dem till max 3 procent av BNP 2012 inför planerade inträden i Euro-zonen 2014 är i fara. En viss ytterligare åtstramning kan krävas i Litauen." säger Mikael Johansson, chef för Östeuropa-analysen på SEB och chefredaktör för Eastern European Outlook.

 

SEB:s BNP-prognoser för 2011-2012 fortsätter att ligga något över konsensus, med undantag för Ukraina:

 

  • Rysslands BNP ökar med 5,6 respektive 5,2 procent 2011-2012, med stöd av höga råvarupriser. SEB höjer nu oljeprisprognosen för 2011 till 102 USD/fat från 96 USD/fat. "Det höjda oljepriset ger en extra tillväxtimpuls och utrymme för fortsatt expansiv finanspolitik, även om osäkerhet om konsumtionen på kort sikt har ökat på grund av snabb inflationsökning." konstaterar Ryssland-ansvarige Andreas Johnson, som spår att centralbanken fortsätter att strama åt penningpolitiken och att rubeln apprecierar ytterligare.

  • Polens tillväxt blir alltmer investeringsdriven och stiger till 4,5-4,6 procent. "En expansiv finanspolitik har hållit uppe efterfrågan under krisen, med stora budgetunderskott som följd. För att klara nationellt satta skuldgränser krävs ytterligare finanspolitisk åtstramning efter höstens parlamentsval. " bedömer Polen-ansvarige Daniel Bergvall som spår att styrräntan fortsätter att höjas och att zlotyn stärks.

  • Ukrainas tillväxt förbättras svagt till 4,7 procent i år. Gynnsamma världsmarknadspriser för de tunga exportnäringarna stål och jordbruksvaror ger stöd, men åtstramningskrav ställda av kreditgivaren IMF håller tillbaka tillväxten.

  • Estlands tillväxt varvar upp till 5,0-4,5 procent 2011-2012. Exportboomen fortsätter, medan inhemsk efterfrågan gradvis reser sig. Oväntat snabb förbättring på arbetsmarknaden ger näring åt konsumtionen. Åtstramningspolitiken har släppt.
  • Litauens tillväxt lyfter påtagligt till 4,0-4,5 procent. Exporten fortsätter att driva tillväxten, även om den blir mer bredbaserad när den finanspolitiska åtstramningen i år mjukas upp. Emigration och växande arbetskraftsbrist hämmar uppgången.

  • Lettland, som släpar efter Estland och Litauen i uppgången, får ett tillväxtlyft till 4,0-4,5 procent 2011-2012. Men återhämtningen i de inhemska delarna av ekonomin blir skakig, delvis för att den offentliga budgetsaneringspolitiken fortsätter.  

 

För mer information kontakta
Mikael Johansson, chef Östeuropa-analys, SEB Ekonomisk Analys, 070-372 28 26

 

Daniel Bergvall, SEB Ekonomisk Analys, 073-523 52 87

 

Andreas Johnson, SEB Ekonomisk Analys, 073-523 77 25

 

 
Press kontakt
Elisabeth Lennhede,  Press & PR
070-7639916
elisabeth.lennhede@seb.se

 

Ola Kallemur, Presschef
08-763 9947, 076-397 5466

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com