2011-04-08 16:11

Beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier för långfristiga aktiebaserade program enligt årsstämmans mandat

Den 24 mars 2011 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för SEB:s långfristiga aktiebaserade program. Med stöd av bemyndigandet har styrelsen beslutat att högst 49 200 000 aktier av serie A kan förvärvas och överlåtas över Nasdaq OMX Stockholm AB för de långfristiga aktiebaserade programmen. Transaktionerna kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2012.

Förvärven syftar till att möjliggöra för banken att överlåta de förvärvade aktierna till deltagarna i utestående långfristiga aktiebaserade program. När en eller flera deltagare i programmen påkallar lösen kommer banken att inom ramen för styrelsens beslut förvärva aktier i den omfattning som erfordras och omedelbart överlåta dessa till deltagaren eller deltagarna.

Återköpen kan endast ske på Nasdaq OMX Stockholm AB inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s k spreaden), och avslut kommer att rapporteras via Nasdaq OMX Stockholm AB i enlighet med gällande regler. Dessutom kommer SEB:s webbplats (www.sebgroup.se) att uppdateras löpande.

Det totala antalet aktier i SEB uppgår till 2 194 171 802, varav 2 170 019 294 aktier av serie A och 24 152 508 aktier av serie C. Per den 7 april 2011 hade banken 269 186 aktier av serie A som säkring för utestående långfristiga aktiebaserade program.

För mer information kontakta
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations
08-763 85 01, 070-763 85 01
ulf.grunnesjo@seb.se


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com