2010-09-20 13:45

Valberedning för SEB utsedd

Enligt beslut vid Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma den 11 maj 2010 ska ledamöterna i valberedningen för 2011 års stämma utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i banken som önskar utse en representant. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011.

 

De fyra till röstetalet största ägarna vilka önskar utse representant utgjordes den 31 augusti 2010 av Investor, Trygg-Stiftelsen, Alecta och AFA Försäkring. Dessa ägare har utsett nedanstående representanter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2011.

 

Valberedning:

 

Petra Hedengran, Investor, ordförande
William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen
Staffan Grefbäck, Alecta
Maj-Charlotte Wallin, AFA Försäkring
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

 

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 37,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.

 

Till valberedningen ska en styrelseledamot i SEB adjungeras. SEB:s styrelse har utsett Urban Jansson att vara adjungerad ledamot.

 

Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas torsdagen den 24 mars 2011.

 

De frågor valberedningen ska behandla finns beskrivna på www.sebgroup.com under rubriken "Årsstämma".

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail till valberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Group Legal KA2, 106 40 Stockholm, senast den 10 januari 2011. 

 

 

För mer information kontakta

Viveka Hirdman-Ryrberg,  Informationsdirektör,
08-763 85 77, 070-550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

 

Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations,
08-763 85 01, 070-763 85 01

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.