2010-10-28 07:30

Tredje kvartalet 2010: Rörelseresultat exklusive tysk kontorsrörelse 3,6 miljarder kronor (0,7)

"Vändningen i de baltiska ekonomierna har blivit än tydligare i dag och i kombination med minskade problemlån är verksamheten i Baltikum tillbaka på plus. Den politiska beslutsamheten i regionen att jobba igenom en ekonomiskt svår situation tillsammans med vårt egna gedigna arbete med problemkrediter gör att volymen problemlån nu faller.

I ett säsongsmässigt svagt kvartal glädjer jag mig åt att Baltikum åter visar vinst och att den svenska kontorsrörelsen och Liv förbättrar intäkterna.

Då de globala makroekonomiska obalanserna fortsätter att bromsa en bred ekonomisk återhämtning kvarstår osäkerheten om när företagens kreditefterfrågan ska ta fart i Norden. En kraftig tillväxt i kreditlöften har ännu inte omsatts i ökad utlåning till företag."

Så kommenterar SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren resultatet för det tredje kvartalet 2010.

Rörelseresultatet för bankens verksamhet i det tredje kvartalet exklusive effekter från försäljningen* av den tyska kontorsrörelsen uppgick till 3 602 Mkr (702), 35 procent upp från föregående kvartal. Inklusive 755 Mkr i omstrukteringskostnader för den kvarvarande tyska verksamheten är det redovisade rörelseresultatet 2 847 Mkr, 6 procent upp från föregående kvartal.

Intäkterna som uppgick till 8 882 Mkr (9 097) minskade med 4 procent jämfört med föregående kvartal. Räntenettot ökade med 11 procent under kvartalet medan provisionsnettot minskade med 8 procent.

Jämförbara kostnader föll med 7 procent mot föregående kvartal och uppgick till 5 476 Mkr (5 192). Inklusive omstruktureringskostnader på 755 Mkr i Tyskland var de 6 231 Mkr.

Under tredje kvartalet gjorde SEB en nettoupplösning av kreditförluster på 196 Mkr till följd av stabiliseringen i de baltiska länderna. Under motsvarande kvartal i fjol uppgick reserveringarna för kreditförluster till 3 206 Mkr, vilket motsvarade en kreditförlustivå på 0,98 procent. I Baltikum möjliggjorde den förbättrade kreditkvaliteten nettoupplösning av reserveringar på 273 Mkr (-2 642). Koncernens totala reserveringsgrad var i stort sett oförändrad under kvartalet på 73 procent.

SEB har bibehållit sina stabila och starka kapitalrelationer. Per den 30 september uppgick kärnprimärkapitalrelationen till 12,1 procent och primärkapitalrelationen till 14,2 procent.

* Den 12 juli offentliggjorde SEB försäljningen av sin tyska kontorsrörelse med förväntat avslut före årsskiftet. För jämförbarhetens skull har resultaträkningen räknats om och redovisas som kvarvarande och avvecklad verksamhet.


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 september 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 254 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 343 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com

 

Ladda ner Annika Falkengrens presentation

 

 

___________________________________________________________
För ytterligare information kontakta
Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
Annika Halldin, Senior Financial Information Officer, 08-763 85 60; 070-379 00 60