2010-03-03 11:30

SEB:s Sparbarometer fjärde kvartalet 2009

Börsuppgång och bostäder bakom rikare hushåll

De svenska hushållens förmögenhet ökade med 3,4 procent under det fjärde kvartalet och uppgick vid årsskiftet till 6 607 miljarder. Det var bland annat börsuppgången och värdeökningar på bostäder som gjorde hushållen rikare. Under hela 2009 återhämtade hushållen därmed värdenedgången från 2008. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, minskade något jämfört med det tredje kvartalet och ligger nu på 27,4 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

Under det fjärde kvartalet steg Stockholmsbörsen med drygt 12 procent och de svenska bostadspriserna ökade med 1,5 procent. Det var faktorer som hjälpte till att stärka hushållens balansräkning.

-         Börsuppgången under kvartalet tillsammans med att det största flödet från nysparandet gått in i aktiefonder ligger bakom den största värdeökningen på hushållens förmögenhet, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen nettosparade under kvartalet, men ökade samtidigt sina lån. Sett till den senaste tolvmånadersperioden, jämfört med fjärde kvartalet 2008, ökade skulderna med 8,5 procent. Det innebär att skuldökningstakten ökade jämfört med det tredje kvartalet, då den var 7,7 procent.

-         Den extremt låga räntan i kombination med stigande bostadspriser och möjlighet till ROT-avdrag har drivit på utlåningen. Framöver när räntan börjar normaliseras kommer sannolikt bostadsmarknaden och utlåningen att mattas av, säger Gunilla Nyström.

Hushållens tillgångar och skulder , fjärde kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet 2009-12-31

6 607

Varav tillgångar

9 126

Varav skulder

2 519

Förändring nettoförmögenhet, kv4

+220

Varav tillgångar

+280

Varav skulder

+60

Nysparande, kv4

+54

Värdeförändring direktägda aktier, kv4

+78

Värdeförändring bostäder, kv4

+59

Värdeförändring övrigt, kv4

+89

 

För sitt nysparande föredrog hushållen under fjärde kvartalet aktiefonder framför bankkonto och sparande i bland annat liv- och kapitalförsäkringar. Den största delen av nysparandet bestod av avsättningar till premiepensioner.

-         Nu har värdet på aktierelaterade tillgångar åter passerat värdet på räntesparande, tack vare börsuppgången och eftersom hushållen i hög grad valt aktiefonder för sitt nysparande, säger Gunilla Nyström.

Fördelning av nysparandet fjärde kvartalet, miljarder kronor

Banksparande

+6

Försäkringssparande

+6

Fondsparande

+16

Insättning premiepensionssystemet

+30

Obligationssparande

-4

Nysparande totalt

+54

 

Fördelning av hushållens tillgångar, 2009-12-31

 

Totala tillgångar, Mdr

Förändring jmf kv3, %

Ränterelaterat

2 555

-1,1

Aktierelaterat

2 725

+10,1

Bostäder

3 846

+1,5

 

Under helåret 2009 ökade hushållens nettoförmögenhet med sammanlagt 1 016 miljarder kronor. Det innebär att hela 2008 års förmögenhetstapp har återhämtats. Under 2008 föll värdet på hushållens förmögenhet med 992 miljarder kronor.
Värdet på hushållens förmögenhet toppade andra kvartalet 2007 på 6 769 miljarder kronor och bottnade fjärde kvartalet 2008 på 5 591 miljarder kronor. Av det totala tappet, från toppen till botten, har hushållen nu hämtat in nästan hela värdenedgången.

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

 

31/12-2009

30/9-2009

Swedbank

14,4

14,8

SEB

12,9

13,1

Alecta

9,8

9,7

Skandia

9,6

9,8

Nordea

9,2

8,8

Handelsbanken

8,2

8,2

AMF

7,5

7,5

Länsförsäkringar

4,8

4,8

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/privatekonomen och SEB Newsroom.

_____________________________

För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, 08-785 18 42
Presskontakt: Eva Odefalk, 08-763 88 04, eva.odefalk@seb.se