2010-04-19 08:00

SEB:s Företagarpanel om utlandsaffärer: Småföretagen ser ökande utlandsaffärer - valutarisker största problemet

Drygt var fjärde småföretagare gör affärer med utlandet, och bland företag med över 10 anställda är det hela 40 procent som köper in, säljer eller har tillverkning i utlandet. Tyskland ligger i topp när det gäller inköp, Norden är överlägset största marknad för försäljning och Kina leder stort som tillverkningsland. Det enskilt största problem som företagen upplever är växelkursförändringar, något som 41 procent upplever som ett stort hinder.

SEB:s Företagarekonom har ställt en serie frågor om utlandsaffärer till drygt 1400 småföretagare. Mer än vart fjärde företag gör utlandsaffärer i någon form, men andelen är betydligt högre (40 procent) bland de något större företagen (över 10 anställda). Sett till bransch ligger tillverkningsföretag i topp,  49 procent gör utlandsaffärer, före handelsföretag (42 procent) och tjänsteföretag (17 procent). På frågan om hur man bedömer att utlandsaffärerna kommer att utvecklas så tror 13 procent av de företag som gör utlandsaffärer att de kommer att "öka mycket" det närmaste året, och 45 procent "öka något". Bland medelstora företag (50-249 anställda) är det hela 24 procent som spår stark ökning. Bland dem som gör affärer med omvärlden syns en tydlig tudelning: den största gruppen (33 procent) har endast upp till 10 procent av omsättningen från utlandsaffärer, följt av en grupp (15 procent) som har mellan 20 och 30 procent av affärerna från utlandet, medan den tredje största gruppen (12 procent) har mellan 90 och 100 procent av affärerna i utlandet.

- Utlandsaffärer är viktiga för företagen, och ökar i betydelse. Intressant att notera att det finns en ganska stor grupp företag som helt nischat sig på att göra utlandsaffärer, och det är oavsett storleken på företaget, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

Det största hinder som företagarna upplever är växelkursförändringar, något som 41 procent upplever som ett stort hinder. Betalningsproblem kommer på andra plats (18 procent) följt av språkförbistringar (14 procent). Bara 4 procent har stött på korruption eller andra oegentligheter. Trots det omfattande problemet med växelkurser är det hela 71 procent som inte skyddar sig mot förändringar i valutan.  

- Det är lite förvånande att så få använder sig av valutasäkring. Svaren torde spegla ganska väl varför företagarna är starkt positiva till en övergång till euron, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

SEB ställde också bakgrundsfrågan om företagaren har svensk eller utländsk bakgrund för att se om det ledde till stora svarsskillnader. Nysvenskar svarar i något högre utsträckning än svenskar att de gör affärer med utlandet eller samarbetar med utländska leverantörer för att lösa sina kunders behov. Andelen som huvudsakligen har utlandsaffärer (90-100 procent av omsättningen) är betydligt större - hela 21 procent - och man tenderar att ha outsourcing och handel med delvis andra länder. De handlar mindre med Norden och mer med "övriga Västeuropa", Indien och Sydostasien. I den mån de lägger ut tillverkning så är Indien, Tyskland, Polen och "övriga Västeuropa" lika vanligt som Kina. Skillnaderna speglar sannolikt skillnader i nätverk beroende på ursprungligt hemland.

Se filmen på SEB Newsroom där Ingela Hemming berättar om resultaten från den senaste Företagarpanelen.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen, och SEB Newsroom.


Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 25-31 mars 2010 och besvarades av 1 448 respondenter.

SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97
Elisabeth Lennhede, Press & PR, SEB 08-763 9916, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se