2010-06-14 08:00

SEB:s Företagarpanel om strävan efter tillväxt: Steget från litet till medelstort företag det svåra - kvinnliga företagare mindre intresserade av tillväxt

SEB har låtit knappt 1300 företagare svara på frågor om hur de ser på sitt eget företags storlek och utmaningarna med att växa.  Drygt var tredje företagare anser att det egna företaget är mindre än önskat och hela 41 procent uppger att företaget inte vuxit i den takt som man en gång planerade för. På frågan om man planerar för framtida tillväxt så svarar 43  procent ja, 24  procent "ja, men jag vet inte hur det ska gå till" och 33 procent svarar nej. Ett tydligt skifte sker med företag som vuxit över 10 anställda - där är det 68 procent som planerar att växa vidare - men fortfarande 17 procent som inte kan se hur det ska gå till. Bland företag med över 50 anställda så är all tvekan bortsopad - 91 procent planerar att växa vidare och bara fyra procent har svårt att se hur det skulle gå till.

-          Resan från ensiffrigt antal anställda till en något större organisation - 20-30 anställda - är uppenbart det svåraste, både ekonomiskt och mentalt för många företagare. Många vill ha kvar känslan av att kunna samla företaget runt fikabordet. Det oroande är att så många mindre företag som vill växa inte vet hur det ska gå till. Vi behöver fler växande företag, och här handlar det nog både om inre drivkrafter och om omgivningens attityder, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

De företag som planerar att växa gör det till dominerande delen (83 procent) inom det befintliga företaget snarare än genom diversifiering (via dotterbolag eller att bilda företagsgrupp). Finansieringen av tillväxten planeras i första hand via eget kapital (79 procent) och bara 11 procent (25 procent av de medelstora företagen) tittar utanför landets gränser när man planerar tillväxt. 

-          De svenska företag som vuxit och blivit riktigt stora och framgångsrika har i många fall både sökt externt kapital och gått utanför landets gränser. Den visionära inställningen ser vi inte riktigt i svaren, något som det vore intressant att borra djupare i, säger Ingela Hemming.

De främsta skälen till varför man vill fortsätta att växa är att man anser det nödvändigt för att kunna behålla lönsamheten. Näst vanligaste orsaken är att ägarna vill se företaget växa ytterligare. På tredje plats kommer "för att kunna tillmötesgå kundernas behov". När SEB frågar om vilka de personliga drivkrafterna är hamnar "att se verksamheten utvecklas" i topp. Att kunna leva på verksamheten, att få ekonomiska resurser till nya projekt och att bli ekonomiskt oberoende är andra svar som hamnar högt.

-          Sverige behöver fler serieentreprenörer, fler som blir rika på sin idé och startar nya företag. Och vi behöver fler som ser möjligheter i att växa, skapa nya jobb och bidra till ett livskraftigt näringsliv. Det är tydligt att företag som blivit medelstora ofta har breddat i toppen, kanske tagit in externa ägare och management med andra erfarenheter. För dem existerar bara fortsatt tillväxt, och man vet hur man gör. Den erfarenheten vore värdefull för fler att ta del av, säger Ingela Hemming. 

Om man bryter resultaten på kön blir det också tydligt att kvinnor som driver företag i något större utsträckning är nöjda med den storlek företaget har idag, färre planerar för framtida tillväxt (36 procent mot 46 procent bland männen) och bland de företagare som vill växa är kvinnorna som driver företag mindre benägna att se fler anställda som en del av tillväxten. De är också mindre benägna till diversifiering och utlandssatsning än snittet.

På frågan om vilka de största hindren för tillväxt är i Sverige idag så kommer "höga personalkostnader" i topp, följt av "skattetrycket" och "regelverk för företagande". På frågan om vilka som är de största svårigheterna med tillväxt i det egna företaget hamnar "risker med att anställa fler" i topp.

-          Det är inte någon raketforskning, vi har höga skatter och höga sociala avgifter och vi har stelbenta regelverk inom arbetsrätten. Det är uppenbart att dessa två faktorer håller många företagare tillbaka i sina tillväxtambitioner, säger Ingela Hemming.


Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen, och SEB Newsroom
.


Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 27 april till den 4 maj 2010 och besvarades av 1 277 respondenter.


SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s Företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97
Elisabeth Lennhede, Press & PR, SEB 08-763 9916, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se