2010-07-12 08:30

SEB renodlar affären i Tyskland

SEB säljer den tyska kontorsrörelsen till Santander och investerar i företagsaffären

SEB har träffat ett avtal om att sälja den tyska kontorsrörelsen till Banco Santander för 555 miljoner euro.  För SEB innebär affären strategiska fördelar och långsiktigt positiva finansiella effekter. Försäljningen gör det möjligt för SEB att fokusera på strategiska kärnområden med god tillväxtpotential i Tyskland. De finansiella nyckeltalen förbättras - kostnads- och intäktsrelationen förbättras med 0,04, avkastningen på kapitalet med 0,60 procentenheter och kärnprimärkapitalrelationen förstärks med ytterligare 0,50 procentenheter.

  • Försäljningen av vår tyska kontorsrörelse kommer att frigöra kapital för satsningar inom våra strategiska tillväxtområden. Tyskland, den största ekonomin i Europa, är en fortsatt viktig marknad för oss. Vi har varit verksamma där i närmare 35 år och framöver kommer vi att fokusera på verksamheten inom Stora företag och Institutioner samt Kapitalförvaltning - inom båda områdena har vi en lönsam och växande affär i Tyskland, säger Annika Falkengren, SEB:s VD och koncernchef.

  • Jag är glad att vi i det rådande ekonomiska klimatet tillsammans med Banco Santander har kunnat nå en ömsesidigt fördelaktig överenskommelse. Den tyska kontorsrörelsen betjänar en miljon privatkunder och har en kundnöjdhet som tillhör de högsta i Tyskland, säger Annika Falkengren.  Sedan vi köpte den tyska kontorsrörelsen för mer än tio år sedan har vi ägnat betydande tid och kraft åt att omstrukturera verksamheten. Jag är övertygad om att vi med Banco Santander som ny ägare har funnit den bästa tänkbara hemvisten för vår tyska kontorsrörelse. Santander är en av Europas största banker, med en lång erfarenhet inom retail banking.

Affären omfattar samtliga 173 bankkontor, 1 miljon privatkunder och omkring 2 000 medarbetare. Låne- och inlåningsvolymerna uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 8,5 respektive 4,6 miljarder euro och de riskvägda tillgångarna till 4,7 miljarder euro.

Köpeskillingen på 555 miljoner euro innebär en positiv resultateffekt efter avräknat eget kapital på 420 miljoner euro. Transaktionskostnaderna, inklusive kostnader för relaterad upplåning och säkringar av utestående finansiering är beräknade till 375 miljoner euro. Detta ger vid affärens slutförande ett förväntat negativt nettoresultat på 240 miljoner euro, före skatt. Omstrukturering av den kvarvarande tyska affären beräknas till 80 miljoner euro. Därutöver kvarstår även vissa upplåningskostnader efter att affären är slutförd. För 2011 är dessa beräknade till 65 miljoner euro.

Den avyttrade verksamheten svarade per den sista december 2009 för 6 procent av SEB-koncernens inkomster, 11 procent av kostnaderna och 8 procent av utlåningen. På motsvarande sätt svarade den tyska kontorsrörelsen för 45 procent av intäkterna, 60 procent av kostnaderna och 33 procent av utlåningen i den tyska verksamheten. Den tyska kontorsrörelsen redovisade 2009 ett negativt rörelseresultat på 117 miljoner euro.

En telefonkonferens med fokus på affärens finansiella effekter kommer att hållas 10.00 svensk tid. Vänligen ring in till +44 (0) 20 7162 0025 minst 15 minuter i förväg.

Se även presentationsmaterialet på www.sebgroup.com/ir

Transaktionen kommer att genomföras kring årsskiftet 2010/2011 under förutsättning att alla nödvändiga tillstånd har erhållits och övriga praktiska förberedelser är klara.

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden och Tyskland och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 285 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 382 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

_____________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77,
070-550 35 00