2010-03-09 10:00

Investment Outlook: På jakt efter det bästa

Finansmarknaderna befinner sig i ett slags vänteläge. Våren och sommaren 2010 kommer att präglas av en del utmaningar såsom åtstramningsoro. I placeringarna går vi därför från beta till alfa. Nu gäller med andra ord att hitta god avkastning med fokus på kvalitet efter den första snabba uppgångsfasen på marknaderna. På lite sikt är dock perspektiven för ekonomier och finansmarknader ljusa. Nyckeln till det är en långsam konjunkturuppgång parad med låg inflation. Inte minst i de största industriländerna kommer uppsvinget att ta tid, vilket ställer större krav på selektivitet i placeringarna. 

2010 har inletts med en ny trend. Uppgången för konjunkturen har konsoliderats, samtidigt som marknaderna oroat sig för bland annat statsfinanserna i flera europeiska länder och åtstramningar i Kina.

Senare i år dämpas tillväxttakten i OECD när positiva lagereffekter och finanspolitiska stimulanser avklingar. Det gäller därför nu att fokusera på tillgångar som kan utvecklas väl utan starkt konjunkturstöd. I den här fasen skiljs agnarna från vetet, och investeringsstrategin måste förfinas. Även nu finns goda förutsättningar för placeringar. Den globala ekonomin fortsätter att stiga - om än ganska långsamt, vilket dock är en fördel - och i takt med att framtiden upplevs som mer förutsägbar stiger riskviljan. Det ökar i sin tur intresset för alternativa tillgångsslag.

- Marknadsförutsättningarna har blivit osäkrare, och i dagens finansiella klimat gör placerare en skarp åtskillnad mellan hög och låg kvalitet.  Det ställer högre krav på selektivitet i investeringarna, och vi har då fördelen att kunna använda ett brett spektra av placeringsmöjligheter, säger Hans Peterson, CIO Private Banking och Global Head of Investment Strategy.

Den globala konjunkturinbromsningen och sjösättningen av gigantiska stödpaket har grävt djupa hål i många västerländska statskassor. I jakten på kvalitet ökar därmed intresset för länder som skött sin budget och kan uppvisa en solid kassa och bytesbalansöverskott (exempelvis Sverige, Norge, Kanada och Tyskland).

- Tillgångsslag som är kopplade till dessa länder lär således möta ökad efterfrågan, säger Carl Barnekow, Global Head of Advisory Team på Investment Strategy.

- I år blir det extra viktigt för investerare att välja bra risk, fortsätter Carl Barnekow. I vårt perspektiv är bra risk under 2010 ett urval Emerging Markets-länder (börser, valutor och obligationer), USA (dollarn och USA-börsen), samt kvalitetsbolag.

För närvarande präglas stora delar av världsekonomin av ett starkt konjunkturellt momentum, med endast delar av Östeuropa på efterkälken. OECD gynnas av en fortsatt mycket stimulativ ekonomisk politik, ett kraftigt omslag i lagercykeln från stor avveckling i riktning mot uppbyggnad samt ett mycket starkt industrikonjunkturlyft. Under senare delen av 2010 tappar dock OECD en hel del växtkraft, när nu rådande stimulanseffekter klingar av. Samtidigt fortgår expansionen i Emerging Markets-sfären på hög växel ledd av inte minst snabbväxarna i Asien. Kina bedöms stå för nästan 1/3 av BNP-tillväxten i världen på 4,5 procent under 2010.

- På kort sikt kantas vägen av flera utmaningar, och finansmarknaderna befinner sig i något av en tomgångsfas. Men förutsättningarna är goda för att den rådande fasen för risktillgångsmarknaderna följs av en ånyo bättre utveckling mot slutet av det här året och in under 2011, menar Lars Gunnar Aspman, Global Head of Macro Strategy på Investment Strategy.

- På ungefär ett års sikt torde penningpolitiken i OECD vara ihållande stimulativ - korta räntor förblir historiskt låga, de längre stiger endast beskedligt - medan åtstramningar verkställs i EM-området, men dessa ser inte ut att bli av det aggressiva slaget. Sammantaget borde detta vara en global miljö som gynnar risktillgångar. Tidvis kan dock bakslag inträffa när marknaden fokuserar på, och oroas av, skift till tuffare penningpolitik, illustrerat av den negativa reaktionen på Federal Reserves besked om en höjning av diskontot i mitten av februari 2010, säger Lars Gunnar Aspman.

Frågan om huruvida Kina kommer att lösa sitt tillväxtpussel är ett tema i vårnumret av Investment Outlook. Om Kina under det kommande året lyckas navigera sig igenom rådande inflationshot och risk för överhettning genom i tid väl avvägda åtstramningar, då finns förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt, fortsätter Lars Gunnar Aspman.

Aktiemarknaderna har lämnat sin enkla period, och äntrat en fas kännetecknad av mer motstridiga krafter. Den nuvarande fasen är också aktievänlig, viktigt nu är selektivitet, vinster, vinstestimat och värderingar.

- Den miljö som OECD-börserna nu har gått in i präglas av ökad kvalitet och selektivitet, och ger fördelar för branscher och bolag som har en stabil intjäningsförmåga, starka finanser och begränsad konjunkturkänslighet. I den kretsen återfinns exempelvis konsumentföretag, informationsteknologi och läkemedel, säger Hans Peterson.  

- Geografiskt talar fler argument för aktiemarknaderna i Emerging Markets-sfären än för börserna i industriländerna, fortsätter Hans Peterson, och han lyfter särskilt fram hög ekonomisk tillväxt, god finansiell stadga och jämfört med OECD större vinststegringar liksom lägre P/E-tal.    

- Stigande räntor på statsobligationer och fokus på offentliga underskott och skulder innebär att statspapper kvarstår som oattraktiva inom tillgångsslaget ränteplaceringar. Visserligen lockar inte företagsobligationer lika mycket som tidigare, men 2010 ser ändå ut att bli ett bra företagsobligationsår, om än inte i närheten av rekordåret 2009, säger Lars Gunnar Aspman.

- Vi har en högre förväntad avkastning på High Yield-obligationer jämfört med Investment Grade-obligationer, fortsätter Lars Gunnar Aspman, och pekar på högre effektivräntor på HY-obligationer och därmed även större kvarvarande utrymme för minskade ränteskillnader mot statsobligationer än för IG-obligationer.    

Politikens återkomst påverkar hedgefonder och tankar om reglering lyfts fram av Barack Obama och andra. Samtidigt har hedgefonder genomgått den kanske största krisen i dessa fonders historia och verkar nu komma ut med förnyad vigör.

- Vi anser att den bästa tiden för hedgefonder är nu. Merparten av 2009, hela 2010 och säkert en bra bit in i 2011 kommer att resultera i bra förutsättningar för hedgefonder säger Rickard Lundquist, Portfolio Strategist på Investment Strategy. Vidare lyfter Rickard Lundquist fram betydelsen av att investera i hedgefonder av hög kvalitet, vilket vi anser blir än viktigare under 2010 och 2011 jämfört med 2009 som var återhämtningens år. Det krävs duktiga förvaltare för att kunna dra nytta av de goda tiderna för att generera extraordinära resultat.

Det börjar äntligen ljusna för tillgångsslaget fastigheter anser Rickard Lundquist.

- Solen börjar gå upp över fastighetsmarknaderna även om man fortfarande behöver vara selektiv i sina investeringsval. Som vanligt med fastigheter blir läget avgörande, liksom kvalitet i fastighetsförvaltningen. Även om inte alla delar av fastighetsmarknaden är friska finns det ändå många möjligheter bedömer Rickard Lundquist. Vi väljer att börja investera i fastigheter, främst inom lågrisksegmenten. Inom opportunistisk fastighetsförvaltning kan det också finnas goda möjligheter, men där blir det ännu viktigare att hitta rätt fastighetsförvaltare.

Private Equity-bolag har haft det kämpigt men bilden börjar ljusna även här.

- Den gradvisa stabiliseringen av konjunkturen är goda nyheter för Private Equity-bolagen, säger Johan Hagbarth, placeringsstrateg på Investment Strategy. Lika viktigt är dock att kreditmarknaderna nu börjat tina upp. De senaste månaderna har transaktionerna tagit fart igen, säljare och köpare har börjat hitta varandra. Många bolag är förvisso pressade efter lågkonjunktur och kreditkris, men för de som klarat krisen och har kapital att investera framstår affärsmöjligheterna nu som mycket goda. Vi tror på en god utveckling för de starka Private Equity-spelarna och det är viktigare än någonsin att välja kvalitet.  

- Vår råvaruvåg visar att positiva och negativa faktorer väger någorlunda jämt, varför slutsatsen blir att råvarupriserna generellt torde utvecklas mer eller mindre sidledes under 2010 - dock inom ramen för ganska stor volatilitet. Det innebär att vi jämfört med i slutet av 2009 har sänkt avkastningsförväntningar på investeringar i råvaror, säger Lars Gunnar Aspman. Energi och industrimetaller spås följa den generella pristrenden, medan det för jordbruksråvaror och ädelmetaller finns vissa uppsidechanser.

- I år blir valutors fundamentala värden en central drivkraft på valutamarknaden menar, Carl Barnekow.

- Utnyttjandet av räntedifferenser kommer också att sätta sina spår. Med en välskött ekonomi, förbättrade exportmöjligheter och relativt tidiga räntehöjningar är utgångsläget lovande för en starkare svensk krona, fortsätter Carl Barnekow. Även flera tillväxtländer lär få se sina valutor stärkas. EM- sfären har kommit lindrigt undan den globala konjunkturinbromsningen och räntorna är på väg att höjas från redan relativt höga nivåer. Budgetproblem för de svaga länderna i eurokedjan löses inte över en natt, och fortsätter att tynga euron. USA ligger tidigt i konjunkturcykeln, och har uppvisat klart bättre tillväxt än Euroland och Storbritannien. Det gynnar USA-dollarn, i ett läge när marknaden fokuserar på fundamentala faktorer.  

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 308 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Hans Peterson, CIO Private Banking och Global chef Investment Strategy, 070-763 6921
Lars Gunnar Aspman, senioranalytiker, Investment Strategy, 070-603 98 18
Claes Eliasson, Press & PR, 076-396 53 19, claes.eliasson@seb.se