2010-09-14 10:00

Investment Outlook: Investeringar när finansmiljön skiftar färg

I våras var världens blickar riktade mot Europas statsfinansiella problem. En tuffare vardag i åtstramningarnas spår har redan blivit verklighet för medborgare i de länder som är drabbade, med Grekland i täten. Men trots kraftfulla budgetåtgärder ter sig utsikterna för konjunkturen och finansmarknaderna alltjämt osäkra. Det beror främst på att en serie makrodata, främst i USA, har visat sig vara överraskande svaga. Men det finns också omständigheter som lättar upp den globala ekonomiska bilden. Vi återfinner dessa bland annat i ett flertal emerging markets-länder, och även i Norden. Investeringsmässigt finns således tillfällen, om ett selektivt angreppssätt tas.

Det är mot andra sidan av Atlanten som de nervösa finansblickarna nu är riktade. USA tappar tillväxtkraft, och hämmas av svaga statsfinanser. Oenighet råder bland både politiker och ekonomer om huruvida ekonomin verkligen behöver mer stimulans, eller om det börjat bli dags för åtstramningar. Vidare befinner sig president Obama i ett bekymmersamt läge, präglat av dalande opinionssiffror. Även finansmarknaderna har sedan i våras periodvis karaktäriserats av en ängslighet med efterföljande obeslutsamhet. Emellanåt har därför kurskasten varit tvära under sommaren.

- Oron är befogad, även om vi anser att sannolikheten för en dubbeldipp-recession i USA är låg. I ett historiskt perspektiv följer händelseförloppet egentligen ett ganska vanligt mönster. Att en initialt snabb konjunkturförstärkning följs av en nedväxling liknande den som nu märks i USA - en slags dubbeldipp utan recession - är mer regel än undantag. Men faktum kvarstår att USA nu under en period haft långsam tillväxt. Det gäller nu att den underliggande efterfrågan i ekonomin, den som inte beror på lagereffekter och finanspolitik, kommer igång och att ekonomin kan stå på egna ben. Men den amerikanske konsumenten kommer ändå inte att vara så köpsugen som vi vant oss vid, det är klart, säger Lars Gunnar Aspman, Global Head of Macro Strategy i Private Banking. 

Finansmarknaderna har således ett blandat scenario att ta ställning till. Världsekonomin är mer komplex än tidigare, med den snabba framväxten av nya ekonomier och skuldproblemen i de mogna industriänderna. Den ekonomiska världen är alltså delad - dualistisk - och kommer att så förbli under en överskådlig tid. Samtidigt är investeringsalternativen fler än någonsin enligt Hans Peterson, CIO Private Banking och Global Head of Investment Strategy, om man har en selektiv ansats, övertygelse om vikten av rimliga värderingar och att dubbeldipp-recessionen uteblir. Emerging markets-sfären väntas uppvisa en ekonomisk tillväxt på 6-6,5 procent de närmaste åren, att jämföra med cirka 2 procent för västvärlden. Det talar för investeringar i emerging markets, och även bolag i väst med exponering mot dessa länder bör gynnas framöver.

- Nyckelorden ur ett investeringsperspektiv är för närvarande låga värderingar, exponering mot emerging markets, bolags likviditet och ett fortsatt selektivt angreppssätt. Vi ska komma ihåg att Norden har ett gynnsamt läge, när det gäller såväl sunda statsfinanser som konjunkturutsikter. Även bolagens kvartalsrapporter har i sommar varit påfallande bra. Något att tänka på är också att det senaste decenniets globaliseringsvåg har gjort att företag och deras aktier fått en allt svagare koppling till "hemlandets" ekonomi. Men klart är att de nya länderna växer vidare i snabb takt och handlar allt mer sinsemellan, och att de gamla OECD-ländernas efterfrågan tappar i global betydelse, avslutar Hans Peterson.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.com, eller SEB Newsroom.


För mer information kontakta
Hans Peterson, CIO Private Banking och Global chef Investment Strategy, 070-763 6921
Lars Gunnar Aspman, Global Head Macro Strategy, Private Banking, 070-603 98 18

 

 
Presskontakt
Claes Eliasson, Press & PR, 076-396 53 19, claes.eliasson@seb.se 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.