2010-11-30 10:01

Investment Outlook: Goda utsikter till upprevideringar 2011

Det sker nu en uppväxling av aktiviteten på flera fronter i världsekonomin. Skuldproblemen i Sydeuropa och Irland samt spänningarna på valutamarknaden kvarstår visserligen som negativa inslag, men risken för den tidigare så omtalade dubbeldipp-recessionen i USA kan i princip avskrivas. Förutsättningarna är goda för att den globala ekonomin ska växa lite snabbare 2011-2012 än som låg i prognoskorten i slutet av sommaren. Vidare är värderingarna av flertalet tillgångsslag rimliga, och avkastningsutsikterna goda. Placerare erbjuds därmed fler möjligheter på tröskeln till 2011, samtidigt som emerging markets fortsätter att locka.

Irland har seglat upp som ett stort orosmoln på makrohimlen - många bedömare tror Portugal står på tur - och det förs diskussioner om risken för handels- och valutakrig. Samtidigt visar vår prognos en global BNP-tillväxt över den långsiktiga trenden. Det ihop med fortsatt mycket låga räntor och centralbankers åtaganden för att stötta den svaga tillväxten i industriländerna skapar goda marknadsvillkor, särskilt för risktillgångar.  

- Vi har nu haft cirka ett år med så kallad range trading, det vill säga risktillgångsmarknader präglade av mer eller mindre sidledes rörelser med inslag av både upp- och nedgångar. Tack vare den uppväxlade tillväxttakt vi nu kan skönja är det dags för cykelns tredje växel. För det talar även de verkställda kvantitativa centralbanksstimulanserna i nyckelländer i OECD, den ihållande höga tillväxten och låga kärninflationen i flertalet emerging markets-länder (EM), samt utsikter till fortsatta vinstförbättringar och stärkta balansräkningar i företag världen över. Vi ska heller inte glömma bort att investeringar och inköp av kapitalvaror i OECD-området sköts på framtiden under turbulensen 2008-2009. Det är därför nu dags för många företag och hushåll att ersätta gamla verktygsmaskiner, bilar, kylskåp och tvättmaskiner, säger Lars Gunnar Aspman, Global Head of Macro Strategy i Private Banking.

Med ljusare finansmarknadsperspektiv ökar investerarnas riskaptit. Även om finanskrisens efterdyningar alltjämt är högst påtagliga för många människor i Nordamerika och i delar av Europa, är andra delar av den ekonomiska och finansiella världen sunda. EM-sfären lyste upp makromörkret under finans- och konjunkturkrisen, och regionen fortsätter att lysa i termer av bland annat hög efterfrågan. Något som många svenska bolag märker av i sina orderböcker och resultaträkningar.

- Det finns ett antal trender för den globala investeraren att ta hänsyn till. Dels sker nu ett gradvist skift i riktning mot mer aktier och andra riskplaceringar, dels ökar jakten på alternativ till statsobligationer när dessa kanske är på väg att förlora sin forna roll som riskbalanserare. Det här ställer i sin tur nya krav på investeringsprocesserna, och sökandet efter duktiga förvaltare blir av allt större vikt, säger Hans Peterson, CIO Private Banking och Global Head of Investment Strategy. 

- Vi kan inte bortse från den energi som kännetecknar tillväxtmarknaderna. En större del av handeln sker nu inom EM-sfären, vilket minskar behovet av västerländsk efterfrågan. Arbetslösheten i sfären är förhållandevis låg, samtidigt som skuldsättningen är liten och sparandet stort. EM står för nästan 50 procent av världens totala BNP (köpkraftsjusterat), och andelen växer snabbt. Det är med andra ord en region att rikta strålkastaren mot vid placeringsdiskussioner, avslutar Hans Peterson.

 

För mer information kontakta
Hans Peterson, chef Investment Strategy,
telefon
08- 763 6921, mobil 070-763 6921

Lars Gunnar Aspman, ansvarig
Makrostrategi, telefon 08-763 6975,
mobil 070-603 9818
Press kontakt
Claes Eliasson,  Press & PR
076-396 5319, claes.eliasson@seb.se

Ola Kallemur, Presschef
08-763 9947, 076-397 5466


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 september 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 254 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 343 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.