2010-04-28 07:30

Första kvartalet 2010: Rörelseresultat 1,1 miljarder kronor (1,8)

"SEB:s resultat för första kvartalet är stabilt med tanke på den långsamma återhämtningen av konjunkturläget. Med den urstarka balansräkning vi skapade under fjolåret som bas kan vi nu fortsätta att fördjupa relationen med våra kunder och investera i vår starka företagsaffär."

Så kommenterar SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren resultatet för det första kvartalet 2010.

Rörelseresultatet uppgick till 1 075 Mkr  (1 802), en minskning med 40 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Jämfört med föregående kvartal förbättrades rörelseresultatet med 91 procent till följd av lägre reserveringar för kreditförluster.

Resultatet före reserveringar för kreditförluster uppgick till 3 005 Mkr (4 186), vilket återspeglar den fortsatt låga aktiviteten bland företagskunderna.

Intäkterna uppgick till 9 372 Mkr (11 430), en minskning med 18 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009. I jämförelse med föregående kvartal sjönk intäkterna med 5 procent. Räntenettot ökade med 5 procent under kvartalet medan provisionsnettot sjönk med 10 procent.

Kostnaderna uppgick till 6 367 Mkr (7 244). Justerat för goodwillnedskrivning för Ukraina under första kvartalet i fjol sjönk kostnaderna med 4 procent. Jämfört med fjärde kvartalet 2009 steg kostnaderna med 4 procent.

Reserveringar för kreditförluster minskade med 19 procent till 1 926 Mkr (2 386), vilket ledde till en kreditförlustnivå på 0,50 procent (0,70). Jämfört med föregående kvartal halverades i stort sett SEB:s kreditförluster. Reserveringarna för de baltiska länderna uppgick till 1 431 Mkr 1 702), 74 procent av koncernens totala reserveringar för kreditförluster. Koncernens totala reserveringsgrad ökade till 77 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen var 11,7 procent och primärkapitalrelationen 13,9 procent.


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 285 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 382 miljarder kronor. Koncernen har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta

Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
Annika Halldin, Senior Financial Information Officer, 08-763 85 60; 070-379 00 60