2010-02-10 07:30

Fjärde kvartalet 2009: Resultat före kreditförluster 3 748 Mkr - stärkt balansräkning

" SEB:s resultat för fjärde kvartalet är ett bevis på fördelarna med vår diversifierade intjäning och våra långvariga kundrelationer. Den positiva utvecklingen av provisionsnettot och intäkterna från livförsäkringsområdet gjorde att det sista kvartalets resultat överträffade det tredje kvartalet, trots ett lägre räntenetto.Under året har vi ytterligare stärkt vår finansiella ställning. "

Så kommenterar SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren resultatet.

SEB:s rörelseresultat före reserveringar för kreditförluster för fjärde kvartalet 2009 uppgick till 3 748 Mkr, en minskning med 35 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol (5 730). I relation till föregående kvartal (3 720) ökade resultatet före reserveringar med 1 procent. Rörelseresultatet för kvartalet var 564 Mkr (4 028).

Intäkterna uppgick till 9 874 Mkr, en minskning med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal 2008. Nedgången berodde på att räntenettot påverkades negativt av merkostnader för att banken förlängt sin finansieringsperiod, krympande inlåningsmarginaler och lägre avkastning på obligationsportföljen. I relation till föregående kvartal steg intäkterna med 1 procent.

Kostnaderna uppgick till 6 126 Mkr, en minskning med 12 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol och en ökning med 2 procent från tredje kvartalet.

Reserveringar för kreditförluster uppgick till 3 160 Mkr, varav de baltiska länderna svarade för 2 588 Mkr eller 82 procent. Kreditförlustnivån var 0,93 procent (0,62). Koncernens reserveringsgrad för osäkra fordringar uppgick till 69.5 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen var 11,7 procent och primärkapitalrelationen 13,9 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning på 1:00 krona per aktie (ingen utdelning för 2008).

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 308 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta

Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
Annika Halldin, Senior Financial Information Officer, 08-763 85 60; 070-379 00 60