2010-10-06 10:00

Eastern European Outlook: Inhemsk efterfrågan vaknar men BNP-tillväxten blir måttlig

Det senaste årets exportledda återhämtning i Östeuropa - som på många håll varit starkare än i Västeuropa - fortsätter. Men den exportorienterade industrikonjunkturen går nu in i en mognare fas till följd av sviktande global tillväxt. Samtidigt vaknar inhemsk efterfrågan tack vare återvändande reallönetillväxt, stabiliserande arbetsmarknader samt en gradvis upptining av alltjämt kärva kreditförhållanden; Östeuropa var den region i världen som drabbades hårdast av den globala kreditkrisen, främst på grund av relativt stora utlandslån. Sammantaget fortsätter BNP-tillväxten att öka i en måttlig takt i de flesta östländer 2011-2012. Det skriver SEB i en ny utgåva av Eastern European Outlook.

 

En särskild temaartikel behandlar Baltikums interndevalveringar och slutsatserna är att lönesänkningsprocessen nu i stort sett är över samt att länderna återtar marknadsandelar i exporten.

 

"Trots ökade globala konjunkturrisker, främst via USA, fortsätter vi att ha en relativt optimistisk grundsyn på Östeuropa. BNP-prognoserna är relativt oförändrade sedan förra EEO-rapporten i våras och ligger alltjämt över konsensus. Östeuropas export framstår generellt som konkurrenskraftig vilket syns i att länderna vinner marknadsandelar. Dessutom är handelsutbytet med USA väldigt litet." säger Mikael Johansson, chef för Östeuropa-analysen på SEB och chefredaktör för Eastern European Outlook.

 

Tillväxten i de sex länder som EEO-rapporten täcker återgår dock inte till tidigare höga takt - vilken ledde till svåra obalanser - utan når knappt potentiell tillväxt. Rapporten pekar på strukturella tillväxtbromsar som betydande arbetsmarknads- och emigrationsproblem i samtliga baltiska länder samt en låg reformtakt i Ryssland. Dessutom stramas finanspolitiken åt i Polen och Ukraina samt över tiden även i Ryssland. I Baltikum fortsätter Lettland den finanspolitiska åtstramningen.

 

"Ryssland får hygglig tillväxt med stöd av höga råvarupriser och på kort sikt även av fortsatt expansiv finanspolitik. Konsumtionen har kommit igång i år och blir en allt viktigare drivkraft. Samtidigt borde Ryssland kunna prestera en högre BNP-tillväxt än kring 5 procent. Reformarbetet går trögt och mer skulle behöva göras inom till exempel utbildning, rättsväsende och transportsystem." säger Andreas Johnson, ansvarig för Ryssland- och Ukrainaanalysen.

 

EEO-prognoserna i korthet:

 

  • Rysslands BNP, som ökar med 4,6 procent i år, växer med 4,5 respektive 4,8 procent 2011-2012, med stöd av fortsatt höga men utplanande råvarupriser.
  • Polens tillväxt blir alltmer investeringsdriven och varvar upp ytterligare från 3,5 procent i år till 4,0-4,5 procent de kommande två åren.
  • Ukrainas tillväxt, som blir goda 5,2 procent i år, går mot strömmen och mattas av något, till 4,4-4,2 procent 2011-2012, i spåren av åtstramnings- och reformkrav ställda av kreditgivaren IMF.
  • Estlands BNP stiger med 2,3 procent i år och ökar därefter med 4,0 procent per år. Euro-inträdet 2011 kan dock ge något högre tillväxt via mer inflöde av direktinvesteringar. Den strama finanspolitiken mjukas upp nästa år.
  • Litauens tillväxt hamnar på 1,0 procent 2010 och växlar upp till 4,0 och 4,5 procent för 2011 och 2012. Finanspolitiken blir mer neutral efter hård åtstramning.
  • Lettland, som släpar efter Estland och Litauen i återhämtningen och vars BNP sjunker med 1,5 procent som årsgenomsnitt även 2010, återfår årlig tillväxttakt nu i höst. BNP ökar med 4,0-5,0 procent 2011-2012, trots fortsatt relativt tuff budgetkonsolidering efter parlamentsvalet i oktober.

 

Inflationen i Östeuropa vänder nu gradvis uppåt, från historiskt låga nivåer i Ryssland och Ukraina, och Baltikum återfår måttlig inflation efter tidigare deflationstryck. Budgetunderskotten är höga men minskar successivt. Offentliga skulder fortsätter att stiga något men är måttliga eller låga jämfört med västländer; alla sex länder hamnar t ex under Maastrichtkravet gällande skulder för euroländer på max 60 procent av BNP.

 

Se filmen på SEB Newsroom där Mikael Johansson berättar om Eastern European Outlook.
Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.com, och SEB Newsroom.

 

 

 

För mer information kontakta
Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys
08-7638093, 070-3722826

 

Andreas Johnson, SEB Ekonomisk Analys
08-7638032, 073-5237725

 
Presskontakt
Elisabeth Lennhede,  Press & PR
070-7639916
elisabeth.lennhede@seb.se

 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.