2010-09-09 18:00

Beslut angående leverans av aktier till deltagare i långfristiga aktiebaserade program enligt Årsstämmans mandat

Den 11 maj 2010 beslöt Årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för SEB:s långfristiga aktiebaserade program. I enlighet med bemyndigandet har styrelsen beslutat att över Nasdaq OMX Stockholm AB förvärva högst 33 520 000 aktier av serie A för de långfristiga aktiebaserade programmen. Förvärven kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2011.

Förvärven syftar till att möjliggöra för banken att överlåta de förvärvade aktierna till deltagarna i utestående långfristiga aktiebaserade incitamentsprogram. Vid påkallad lösen av en eller flera deltagare i programmen kommer banken att inom ramen för årsstämmans bemyndigande och styrelsens beslut förvärva aktier i den omfattning som skall lösas för att omedelbart överlåta dessa till deltagaren eller deltagarna. Beslutet ska ses som en effektivisering av befintliga rutiner och har inte någon påverkan på bankens säkringsarrangemang.

Återköpen kan endast ske på Nasdaq OMX Stockholm AB inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s k spreaden), och avslut kommer att rapporteras via Nasdaq OMX Stockholm AB i enlighet med gällande regler. Dessutom kommer SEB:s webbplats (www.sebgroup.com) att uppdateras löpande.

Det totala antalet aktier i SEB uppgår till 2 194 171 802, varav 2 170 019 294 aktier av serie A och 24 152 508 aktier av serie C. Banken hade per 8 september 2010 10 486 aktier av serie A som säkring för utestående långfristiga aktiebaserade program.

 

För mer information kontakta
Viveka Hirdman- Ryrberg, Informationsdirektör
08-763 85 77, 070-550 35 00
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations
08-763 85 01, 070-763 85 01
ulf.grunnesjo@seb.se

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.