2010-07-13 10:35

Andra kvartalet 2010: Rörelseresultat 2,6 miljarder kronor (0,6)

"Den försiktigt ökade optimismen i Norden leder till högre intäktsnivåer under kvartalet. Fallande volym problemlån medför ett markant lägre reserveringsbehov som nu är i nivå med våren 2008 samtidigt som vi faktiskt ökar den totala reserveringsgraden i Baltikum något. Det betyder att SEB har vänt blad i Baltikum."

Så kommenterar SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren resultatet för det andra kvartalet 2010.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 2 580 Mkr (618), en ökning med 140 procent jämfört med föregående kvartal.

Resultatet före reserveringar för kreditförluster uppgick till 3 202 Mkr (4 162), en ökning med 7 procent jämfört föregående kvartal.

Intäkterna uppgick till 9 821 Mkr (13 174), en ökning med 5 procent jämfört med föregående kvartal. Räntenettot ökade med 6 procent under kvartalet och provisionsnettot med 13 procent.

Kostnaderna uppgick till 6 619 Mkr (9 012). Justerat för goodwillnedskrivning för Baltikum och Ryssland under andra kvartalet i fjol var kostnaderna stabila. Jämfört med föregående kvartal steg kostnaderna med 4 procent på grund av investeringar och en högre aktivitetsnivå.

Reserveringar för kreditförluster minskade med 68 procent i kvartalet till 619 Mkr (3 567), vilket ledde till en kreditförlustnivå på 0,16 procent (1,07). Reserveringarna för de baltiska länderna uppgick till 451 Mkr (2 641). Koncernens totala reserveringsgrad var oförändrat 77 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen stärktes ytterligare till 12,1 procent och primärkapitalrelationen till 14,1 procent.

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden och Tyskland och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta

Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
Annika Halldin, Senior Financial Information Officer, 08-763 85 60; 070-379 00 60