2009-09-23 11:55

Valberedning för SEB utsedd

De fyra till röstetalet största ägarna, vilka önskar utse representant, utgjordes den 31 augusti 2009 av Investor, Trygg-Stiftelsen, Alecta och AFA Försäkring. Dessa ägare har utsett nedanstående representanter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2010.
 
Valberedning:
Petra Hedengran, ordförande, Investor
William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen
Staffan Grefbäck, Alecta
Maj-Charlotte Wallin, AFA Försäkring
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB
 
Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 38,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.
 
Till valberedningen ska en styrelseledamot i SEB adjungeras. SEB:s styrelse har utsett Urban Jansson att vara adjungerad ledamot.
 
Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas tisdagen den 23 mars 2010.
 
De frågor valberedningen ska behandla finns beskrivna på www.sebgroup.com under rubriken "Bolagsstämma".
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail: valberedning@seb.se eller med brev till adressen: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Group Legal KA2, 106 40 Stockholm, senast den 11 januari 2010.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef investerarrelationer, 070-763 85 01