2009-03-31 08:45

SEB:s nyemission övertecknad

- I dessa utmanande tider är vi tacksamma för det stora förtroende som SEB:s ägare har visat bankens strategi och ledning. Den fulltecknade emissionen innebär att SEB:s primärkapitalrelation uppgick till 12,1 procent vid årsskiftet 2008 (proforma). Kapitalnivån ger en betryggande buffert för att motstå ytterligare försämring av affärsklimatet och konjunkturläget, säger bankens styrelsordförande Marcus  Wallenberg.
 
- Bankens aktieägare har uttryckt en stark tilltro till SEB:s affär och marknadsposition. Vi avser att leva upp till aktieägarnas förväntningar genom fortsatt fokus på en konservativ kapitalhantering och förebyggande riskhantering. Vi ser vår ökade kapitalstyrka som en viktig konkurrensfördel som kommer att förbättra möjligheten att agera som en stark partner till våra kunder och motparter på de finansiella marknaderna, säger Annika Falkengren, SEB:s koncernchef och VD.  
 
En preliminär sammanräkning av utfallet i nyemissionen som SEB har genomfört, där man erbjöd Nya A-aktier, visar att cirka 1 485 miljoner Nya A-aktier, motsvarande cirka 98,5 procent av den sammanlagda nyemissionen, har tecknats med företrädesrätt. Därtill har cirka 212 miljoner Nya A-aktier, motsvarande cirka 14,1 procent av den sammanlagda nyemissionen, tecknats utan företrädesrätt.
 
De Nya A-aktier som har tecknats utan företrädesrätt kommer, inom ramen för nyemissionens totala storlek, att tilldelas personer som har tecknat sådana nya A-aktier  i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet avseende SEB:s nyemission. Nyemissionen är således övertecknad och emissionsgarantierna behöver ej tas i anspråk. SEB kommer genom nyemissionen att tillföras cirka 15 070 miljoner kronor, före emissionskostnader.
 
Villkoren i nyemissionen stipulerade att varje befintlig aktie av serie A och/eller serie C som innehades på avstämningsdagen berättigade innehavaren till 11 teckningsrätter, och 5 teckningsrätter berättigade innehavaren att teckna en Ny A-aktie. Alla aktier av serie A och serie C hade samma rätt att delta i nyemissionen. Emissionskursen var 10 kronor per Ny A-aktie. Den sista dagen för teckning var den 27 mars 2009. Genom nyemissionen kommer antalet aktier av serie A i SEB att öka med 1 507 015 171 och aktiekapitalet kommer att öka med 15 070 151 710 kronor. Efter nyemissionen kommer bolagets aktiekapitalet att uppgå till 21 941 718 020 kronor, fördelat på 2 170 019 294 aktier av serie A och 24 152 508 aktier av serie C.
 
De Nya A-aktierna som har tecknats med företrädesrätt beräknas bli föremål för handel vid NASDAQ OMX Stockholm från och med fredagen den 3 april 2009.
 
Sista dag för handel med BTA 1 kommer att vara den 1 april 2009. Första dag för handel med BTA 2 kommer att vara den 2 april 2009 och sista dag för handel med BTA 2 beräknas att vara den 9 april 2009.
 
Finansiella rådgivare
Goldman Sachs International, Morgan Stanley, SEB Enskilda och UBS Investment Bank var Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i nyemissionen.
 
Goldman Sachs International, Morgan Stanley och UBS Investment Bank var Joint Underwriters.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 

För ytterligare information kontakta:
Jan Erik Back, Ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 8501, 070-763 8501
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 8730, 070-763 8730
 
 
Informationen är sådan som SEB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2009 kl. 08.45.
 
 
VIKTIGT MEDDELANDE
 
Allmänt
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i SEB ("Bolaget") i USA, Kanada, Australien eller Japan. Dessa värdepapper har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering.
 
Ingen kommunikation eller information om kapitalökningen i Bolaget genom teckningsrätter med företrädesrätt ("Rättigheter") till teckning av Bolagets aktier ("Aktier") får spridas till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med Prospektdirektivet), om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder.
 
Utgivande, utnyttjande eller avyttring av Rättigheter och teckning eller förvärv av Aktier eller Rättigheter omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.
 
Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband med ett erbjudande av värdepapper i Bolaget. Investerare får inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, värdepapper som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller erbjudandehandling distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller teckna sig för, värdepapper och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.
 
Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en annons och utgör inte ett prospekt. Investerare skall inte teckna eller förvärva några värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospektet som har offentliggjorts av Bolaget på dess webbplats.
 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 
Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av Aktier eller Rättigheter i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med Prospektdirektivet). Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med Prospektdirektivet) vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Aktier eller Rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Aktier eller Rättigheter endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater:
 
(a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;
 
(b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller
 
(c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.
 
Vid tillämpning härav skall uttrycket "erbjudande till allmänheten av Aktier eller Rättigheter" i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Aktierna och Rättigheterna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet" innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.
 
Kanada, Australien och Japan
 
Rättigheterna eller Aktierna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i Kanada, Australien eller Japan.
 
Framtidsinriktad information
 
Detta dokument och relaterade handlingar kan innehålla framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är förenad med risker och osäkerhet eftersom den återger Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden om framtida händelser och omständigheter som kan komma att visa sig vara felaktiga. Ett antal betydelsefulla faktorer skulle kunna medföra att resultat och utveckling kommer att skilja sig väsentligt från det som uttrycks eller antyds av den framtidinriktade informationen, inklusive risker och osäkerheter som redovisas i prospektet.