2009-09-02 07:30

SEB:s Finanschefsindex: Försiktig optimism - Men krisens efterverkningar tynger ännu företagen

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 70 största företag, visar att situationen förbättrats något sedan den senaste mätningen i februari 2009. SEB:s Finanschefsindex får värdet 54 i september, upp från 51 i maj.
 
SEB:s finanschefsenkät visar att finanscheferna nu är mer neutrala i sin inställning till affärsklimatet, även om andelen som bedömer affärsklimatet som gynnsamt är fortsatt liten.
 
- Fokuset på kostnadsbesparingar är fortsatt högt, men trycket på ytterligare personalnedskärningar har minskat, både i Sverige och utomlands. Detta tyder på att företagen förvånansvärt snabbt har anpassat sig till den kraftigt minskade efterfrågan säger Ebba Lindahl, chefsanalytiker på SEB, som tillsammans med Disa Hammar har sammanställt analysrapporten.
 
Samtidigt är krisen ännu inte över för många företag
 
- Närmare hälften av finanscheferna uppger att deras företag fortfarande befinner sig mitt i krisen. På frågan hur man har anpassat sin organisation till det nya ekonomiska klimatet svarar över hälften att man justerat sin kostnadsstruktur och sett över sina rörelseinvesteringar. Man har även ändrat sin policy vad gäller kapitalanskaffning och likviditetskrav. Av svaren att döma är det tydligt att flertalet företag arbetar på bred front med att förstärka resultat- och balansräkning för att mildra fallet i efterfrågan, säger Hammar.
 
Företagens finansiella ställning uppges vara oförändrat stabil
 
- Närmare 60 procent av de tillfrågade gör bedömningen att den finansiella ställningen är gynnsam eller mycket gynnsam. Dessutom upplevs bankernas utlåningsvilja ha förbättrats sedan mätningen i maj. Dryga 90 procent av finanscheferna tycks också övertygade om att kreditmarknaden har stabiliserats och tror på oförändrade eller minskade kreditspreadar.
 
Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för fjortonde gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press.
 
_____________________________________________________________________
 
För ytterligare information kontakta:
Ebba Lindahl, Trading Strategy, SEB, tel. 08-506 232 08
Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-763 99 16