2009-07-06 10:00

SEB:s Boprisindikator ökar ytterligare något

Av tillfrågade hushåll svarar 41 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året. Det är samma andel som i juni. 22 procent av hushållen spår fallande bostadspriser mot 23 procent i juni. En stor andel, 32 procent, tror på stillastående priser, vilket är två procentenheter fler än förra månaden.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i julimätningen på 19, en uppgång med 1 enhet sedan förra månaden. Efter att bottnat på minus 62 i december 2008 är Boprisindikatorn nu uppe på ungefär samma nivå som för ett år sedan.
 
- Det extremlåga ränteläget fortsätter att stötta bostadsmarknaden och väger ännu så länge tyngre än oron för stigande arbetslöshet, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Färre hushåll planerar binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar nu 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är sju procentenheter färre än förra månaden.
 
- Hushållen litar på att reporäntan kommer att ligga kvar en längre tid på låg nivå. När samtidigt gapet mellan kort boränta (tremånaders/rörligt) och bundet på längre löptider ökat kraftigt under våren ser hushållen inte något skäl att binda mer av sina lån, säger Gunilla Nyström.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på ungefär 1 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,04 procent, att jämföra med 1,17 procent förra månaden.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1002 intervjuer, genomfördes under perioden den 25 juni till den 1 juli 2009.
 
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16