2009-03-06 20:30

SEB:s årsstämma 2009

Vid fredagens årsstämma i SEB omvaldes till styrelsen de ordinarie ledamöterna Annika Falkengren, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Christine Novakovic, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg. Tomas Nicolin valdes till ny styrelseledamot och Marcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande.
 
Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Jacob Wallenberg och Tuve Johannesson till vice ordföranden.
 
Efter initiativ från nuvarande styrelse om en sänkning av styrelsens grundarvode med 25 procent, fastställde stämman styrelsearvodet till 7 587 500 kronor att fördelas enligt följande: 2 062 500 kronor till styrelsens ordförande, 3 525 000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken med 450 000 kronor vardera till vice ordförandena och 375 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt 2 000 000 kronor för kommittéarbete.
 
Kommittéarvodet fördelas enligt följande: Risk and Capital Committee, 510 000 kronor till ordföranden och 325 000 kronor till annan ledamot, Audit and Compliance Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot samt Remuneration and Human Resources Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot. Styrelsens ordförande uppbär inte något arvode för kommittéarbete.
 
Ingen utdelning lämnas för 2008.
 
Stämman godkände styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna innefattande förslaget om ändring av bolagsordningen. Ytterligare information till aktieägarna kring nyemissionen kommer att distribueras separat.
 
Stämman godkände styrelsens förslag till nya ersättningsprinciper för verkställande direktören och verkställande ledningen, vilket innebär att verkställande direktören och andra ledamöter av verkställande ledningen inte uppbär kortsiktig rörlig ersättning. Stämman godkände också styrelsens förslag om nya långsiktiga incitamentsprogram för 2009 i form av ett aktiesparprogram, ett performance share-program och ett aktiematchningsprogram.
 
Stämman fattade beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier för SEB:s värdepappersrörelse, över börs för långsiktiga incitamentsprogram och för kapitaländamål liksom överlåtelse till innehavare under de långsiktiga incitamentsprogrammen, enligt styrelsens förslag.
 
De fullständiga besluten från årsstämman finns tillgängliga på SEB:s hemsida, www.sebgroup.com.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
___________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef investerarrelationer, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Katja Margell, chef externinformation, 08-763 91 63, 070-745 91 38
 
 
Informationen är sådan som SEB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2009 kl. 20.30.