2009-09-21 09:14

SEB vidtar åtgärder för att ytterligare stärka kvaliteten i kapitalbasen

SEB har meddelat marknaden två kapitalåtgärder vars kombinerade syfte är att förstärka primärkapitalrelationen och minska volatiliteten i kapitalrelationerna.
 
Den första åtgärden är att erbjuda innehavarna av bankens två primärkapitaltillskott ("hybridkapitallån") denominerade i amerikanska dollar med första möjliga inlösendagar i mars 2014 respektive mars 2015 att sälja sina innehav till ett avtalat pris. Prisnivån kommer att bestämmas under de 20 dagar som erbjudandet är giltigt. Totalt utestående belopp är 1,1 miljarder dollar.
 
Den andra kapitalåtgärden är att emittera ett eurodenominerat icke-innovativt primärkapitaltillskott. ( Ett sådant innebär att det inte får finnas ett incitament för banken att lösa lånet i form av en höjd räntekostnad.)
 
Åtgärderna kommer att medföra en realisationsvinst vars storlek kommer att fastställas när återköpserbjudandet har löpt ut och såväl pris som volym är klarlagt.
 
Realisationsvinsten kommer att stärka bankens kärnprimärkapitalrelation. Nettoeffekten på primärkapitalrelationen kommer att vara neutral till positiv och samtidigt förbättras valutamatchningen mellan riskvägda tillgångar och kapitalbasen.
 
Kärnprimärkapitalrelationen var per sista juni 2009 11,3 procent och primärkapitalrelationen 13,1 procent utan Baselregelverkets övergångsregler.
 
Återköpserbjudandet sker i enlighet med SEB:s strategi att vara starkt kapitaliserad och förstärka kvaliteten i kapitalbasen.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef investerarrelationer, 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, informationsdirektör, 070-550 35 00