2009-02-18 09:30

SEB Trygg Liv Gamla sänker återbäringsräntan

- Sänkningen av återbäringsräntan görs som en följd av den djupa nedgången på världens aktiemarknader, säger Nils Henriksson, finansdirektör på Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.
 
Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 30 december 2008 89 procent, solvensgraden uppgick till 148 procent och aktieexponeringen i portföljen var cirka 30 procent. Totalavkastningen per den 30 december 2009 var minus 15,8 procent. Den 30 januari 2009 var konsolideringsgraden 85 procent.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Nils Henriksson, finansdirektör Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
08- 785 11 01, 070-656 12 82