2009-06-24 12:32

SEB stärker primärkapitalrelationen ytterligare

Då förlagslånen återköps till underkurs kommer SEB att redovisa en realisationsvinst i storleksordningen 1,3 miljarder kronor i rörelseresultatet för andra kvartalet 2009. Som en följd stärks primärkapitalrelationen med 0,16 procentenheter. Kärnprimärkapital-relationen var per sista mars 2009 10,2 procent och primärkapitalrelationen 12,0 procent med tillämpning av Baselregelverket utan övergångsregler. Totala kapitaltäcknings-relationen försämras med 0,40 procentenheter (14,3 procent per 31 mars 2009). 
 
Återköpserbjudandet ska ses mot bakgrund av SEB:s strategi att vara starkt kapitaliserad och förstärka kvaliteten i kapitalbasen.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
___________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef investerarrelationer, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, 070-763 99 16