2009-09-25 16:14

SEB har slutfört sin emission av primärkapitaltillskott

SEB har genomfört den ena av de två åtgärder för att ytterligare stärka kvaliteten i kapitalbasen som presenterades i måndags denna vecka. Emissionen av 500 miljoner euro i så kallat icke-innovativt primärkapitaltillskott var mycket framgångsrik. Den slutliga orderboken var övertecknad fyra gånger, efter att initialt ha varit tio gånger större än det efterfrågade emissionsbeloppet vid en högre prisnivå. Emissionen prissattes till 9,25 procent, vilket motsvarar "midswaps" +640 baspunkter.
 
Erbjudandet av inlösen avseende SEB:s två primärkapitaltillskott ("hybridkapitallån") denominerade i amerikanska dollar med första möjliga inlösendagar i mars 2014 respektive mars 2015 fortlöper.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef investerarrelationer, 070-763 85 01