2009-04-24 07:37

Rörelseresultat för första kvartalet 2009: 1,8 miljarder kronor

"SEB:s underliggande verksamhet har haft en stark inledning på året. En fortsatt hög intjäningskapacitet framöver och den förbättrade kapitalstyrkan efter nyemissionen ger en avsevärd buffert för att stå emot ytterligare förväntade försämringar av de allmänna affärsförutsättningarna."
 
Så kommenterar SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren resultatet.
 
SEB:s rörelseresultat före reserveringar för kreditförluster för första kvartalet 2009 uppgick till 4 186 Mkr, en ökning med 51 procent jämfört med första kvartalet i fjol och 27 procent ned från föregående kvartal. Rörelseresultatet var 1 802 Mkr (2 410).
 
Intäkterna ökade med 30 procent till 11 430 Mkr, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Räntenettot förbättrades med 40 procent.
 
Kostnaderna uppgick till 7 244 Mkr, en ökning med 10 procent jämfört med första kvartalet 2008, exklusive goodwillnedskrivningar.
 
Under kvartalet gjordes en nedskrivning av all goodwill, 594 Mkr, för SEB:s verksamhet i Ukraina till följd av den fördjupade krisen i landet.
 
Reserveringar för kreditförluster ökade till 2 386 Mkr, varav 60 procent var gruppvisa. De baltiska länderna svarade för 1 702 Mkr av reserveringarna. Kreditförlustnivån var 0,70 procent (0,13). Koncernens reserveringsgrad för osäkra fordringar uppgick till 72 procent.
 
Räntabiliteten var 4,9 procent (9,6) och vinsten per aktie 1:03 kronor (1:92). Primärkapitalrelationen uppgick till 12,0 procent (9,7).
 
Styrelsen har beslutat att SEB skall ansöka om deltagande i det statliga upplåningsgarantiprogrammet. Ansökan lämnas in inom ett par dagar.
 
 
Hela rapporten finns tillgänglig på bifogad länk och på www.sebgroup.com.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta
 
Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 87 30, 070-763 8730
Annika Halldin, Senior Financial Information Officer, 08-763 85 60; 070-379 00 60