2009-02-05 07:00

Rörelseresultat för fjärde kvartalet 2008: 4,0 miljarder kronor. Rörelseresultat för helåret 2008: 12,5 miljarder kronor

SEB:s rörelseresultat för fjärde kvartalet 2008 uppgick till 4 028 Mkr, en ökning med 59 procent jämfört med föregående kvartal och 12 procent lägre än för fjärde kvartalet i fjol. Nettoresultatet uppgick till 3 507 Mkr.
 
Intäkterna uppgick till 12 714 Mkr, 38 procent högre än föregående kvartal och 27 procent högre än motsvarande kvartal i fjol. Räntenettot var det högsta hittills och steg med mer än 20 procent.
 
Kostnaderna uppgick till 6 965 Mkr, en ökning med 17 procent jämfört med både föregående kvartal och fjärde kvartalet 2007. På jämförbar basis och med hänsyn taget till valutaeffekter var kostnaderna oförändrade.
 
Ökningen av kreditförluster till 1 723 Mkr återspeglar det rådande ekonomiska läget och är i hög grad relaterad till utvecklingen i Baltikum. Förlusterna består till övervägande del av reserveringar och inte konstaterade förluster.
 
SEB:s rörelseresultat för helåret 2008 uppgick till 12 471 Mkr.
 
I samband med andra kapitalåtgärder föreslår styrelsen ingen utdelning för 2008  (2007: 6:50kr). Styrelsen har även beslutat om ett nytt långsiktigt mål för primärkapitalrelationen på 10 procent.
 
SEB:s VD Annika Falkengren kommenterar resultatet: "Under ett år av exempellös turbulens har vi fortsatt att öka intäkterna, vilket speglar den höga kundaktiviteten. Med de föreslagna åtgärderna för att ytterligare stärka vår kapitalbas står SEB väl rustat för att möta det utmanande konjunkturläget."
 
Ytterligare information och aktiviteter kring rapporten
 
Hela bokslutskommunikén finns tillgänglig i den bifogade länken och på  www.sebgroup.com.
 
I tillägg finns presentationsmaterial och ytterligare information i form av "Facts & Figures" tillgängliga på www.sebgroup.com i samband med följande aktiviteter.
 
 
Torsdagen den  5 februari 2008
 
Presskonferens
Tid: klockan 10:00 
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.
 
Telefonkonferens
Tid: klockan 14:00 
Annika Falkengren och Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, presenterar resultatet följt av frågestund.
 
För att delta, ring +44 (0)1452 560 063 minst 15 minuter innan konferensen börjar:
 
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.sebgroup.com.
 
Video webcast
Möjlighet finns att se och lyssna på Jan Erik Back, som kommenterar resultatet. Denna video webcast kommer att vara tillgänglig torsdag 5 februari på www.sebgroup.com.
 
Måndag 9 februari
 
Presentation för analytiker och investerare i London
Tid: klockan 08:00  (lokal tid) 
Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX
 
SEB representeras av Annika Falkengren, Jan Erik Back och Ulf Grunnesjö.
 
Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Else-Marie Nerep, via e-mail  else-marie.nerep@seb.se eller telefon 08-763 8289, så snart som möjligt.
 
I och med SEB:s tidigareläggning av offentliggörandet av bokslutskommunikén som tidigare var planerad till den 12 februari ersätter denna information den inbjudan som skickades ut den 29 januari 2009.        
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta
 
Jan Erik Back, CFO, +46 8 22 19 00
Ulf Grunnesjö, Head of Investor Relations, +46 8 763 85 01; +46 70 763 85 01
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 87 30, 070-763 8730
Annika Halldin, Financial Information Officer, +46 763 85 60; +46 70 379 00 60