2009-03-10 10:25

Private Banking, SEB presenterar marknadssyn och portföljstrategi, Investment Outlook: Marknadsklimatet manar till försiktighet

I räntemarknaden har avkastningskurvorna för statspapper fått en tydligare positiv lutning. Rejäla styrräntesänkningar har sänkt räntorna i penningmarknaden och på korta obligationer, medan utsikterna till stora obligationsemissioner i spåren av svällande budgetunderskott har höjt de långa räntorna. Dessa räntetendenser torde bestå, med följd att korta räntor blir oattraktivt låga och innehavare av längre obligationer riskerar kursförluster. Därför lockar inte statspapper. Vilket tillgångsslag har istället bäst avkastningspotential?
 
Volatiliteten på valutamarknaden består, med riskaptiten som främsta drivkraft. Kan det ge goda avkastningschanser för valutafonder? Efter att de dramatiska prisfallen avklingat har utsikterna för råvaror ljusnat något. Hur kan man agera på det?
 
Att kreditmarknaden inte fungerar normalt innebär att lånefinansierad verksamhet försvagas påtagligt. Hur påverkar det Private Equity och fastigheter - tillgångsslag som tillsammans med högbelånade hedgefonder - är mycket beroende av extern finansiering?  
 
 
Tid:    Torsdagen den 12 mars 2009
           SEB Private Banking presenterar Investment Outlook mars kl. 10.00
Plats: Sveavägen 8, Stockholm
 
Anmäl ditt intresse till Lena Bivner, lena.bivner@seb.se, tel. 0703-93 85 77 så snart som möjligt.
 
Hans Peterson, Chef, Investment Strategy på SEB Private Banking, tel; 08-7636921
Lars Gunnar Aspman, Senioranalytiker, tel. 08-763 69 75
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.