2009-05-12 10:00

Nordic Outlook: Stabilisering i sikte men lång väg tillbaka

I Sverige krymper ekonomin med 5 procent och står stilla 2010. Arbetslösheten stiger till 12 procent och budgetunderskottet hamnar på 6 procent. Höstbudgeten väntas ta ytterligare ett steg i expansiv riktning. Och Riksbanken kan hålla räntan nära nollan både i år och 2010. Det skriver SEB-ekonomerna i sin senaste analys av det ekonomiska läget i världen och Sverige.
 
- Läget ser lite ljusare ut än för tre månader sedan, men vägen framåt blir svår och utmanande för näringsliv och hushåll. Därför känns den senaste tidens förhoppningar på en snabb vändning - synliga i t ex aktiekurserna - överdrivna. Det är för tidigt att andas ut, säger SEB:s chefekonom Robert Bergqvist.
 
- Kreditkrisens grepp om världen har mjuknat, men situationen är långt ifrån till-fredsställande, fortsätter Bergqvist. Problemen kommer att hämma tillväxten under ytterligare ett par år. Kreditmarknaden fortsätter anpassningen till en jämvikt som står i samklang med storleken på den underliggande ekonomin och nya riskmiljöer och regelverk, säger Bergqvist.
 
Den offentliga sektorns skuld i OECD-området väntas stiga med ca 25 procentenheter till 100 procent av BNP under åren 2008-2010 som en effekt av aktiva beslut och svagare ekonomi. Allt fler centralbanker genomför kvantitativa lättnader genom att köpa stats- och kreditpapper. Den ekonomiska politiken har på ganska kort tid ändrats dramatiskt.
 
- Vi ser risken för deflation som större än risken för inflation, trots statsmakternas enorma stöttande ingrepp i ekonomin och banksystemet, säger SEB:s prognoschef Håkan Frisén. Men de nedåtriktade priskrafterna från en ökande mängd ledig kapacitet och global konkurrens ska inte underskattas. Först när kreditflödena normaliserats och resursutnyttjandet nått mer normala nivåer blir det aktuellt att lägga om den ekonomiska politiken, menar Frisén.
 
Den globala krisen drabbar exportberoende länder som Tyskland och Japan extra hårt.  Europa tyngs av tysk nedgång, obalanser på husmarknader och stor finansiell exponering mot Östeuropa. Eurozonens budgetsaldo går från -2 procent 2008 till -7 procent av BNP 2010 för att bland annat möta en snabbt stigande arbetslöshet.
- Även Europa brottas med en snabbt växande mängd lediga resurser, som pressar ned kärninflationen, säger SEB:s Europa-ekonom Tomas Lindström. Rent teoretiskt skulle ECB kunna ha en styrränta på -1 procent. Det bekräftar egentligen bara behovet av okonventionell penningpolitik, säger Lindström.  
 
Nedgången i USA ser ut att bli något mildare; de ekonomisk-politiska motåtgärderna sattes relativt tidigt. USA är också en mer sluten ekonomi som drabbas något mindre av den globala exportkollapsen. Ändå lär det dröja innan USA lyfter på allvar:
 
- De amerikanska hushållen kan knappast dra USA:s ekonomi framåt på samma sätt som tidigare, säger SEB:s USA-ekonom Mattias Bruér. Merparten av hushållens skuldanpassning ligger fortfarande framför oss. Vi räknar med att hushållen ökar sitt sparande, speciellt när arbetslösheten stiger till en ny rekordnivå, över 11 procent. Stresstesten för amerikanska banker var ett positivt besked, men USA:s ekonomi och finansiella system är inte ute ur dimman än, säger Bruér.
 
Sverige har hittills drabbats hårt av den globala nedgången. En stor och cyklisk export-sektor har visat sig vara mer betydelsefull än starka fundamenta. Nedgången sprider sig nu från industrin till inhemska delar av ekonomin. Inte minst ökar trycket på besparingar i kommunsektorn, om balanskravet ska uppfyllas. Den höga arbetslösheten gör att löneökningarna blir rekordlåga och KPI-inflationen hamnar nära nollstrecket, vilket stärker motiven till Riksbankens nollräntepolitik.
 
- Situationen för svensk ekonomi ser svår ut de närmaste åren. På sikt kan dock exporten få stöd av den svaga kronan samtidigt som det finns ytterligare utrymme för finanspolitisk stimulans. Vår tidigare bedömning om finanspolitisk stimulans på 45 miljarder kronor 2010 kvarstår, vilket innebär att höstbudgeten kan innefatta nya åtgärder på ca 20-25 miljarder kronor, menar Håkan Frisén.
 
Nyckeltal: Internationell och svensk ekonomi 
Internationell ekonomi. Årlig procentuell förändring
2008
2009
2010
BNP, USA
1,1
-3,3
0,5
BNP, Euro-zonen
0,7
-4,6
-0,8
BNP, Japan
-0,7
-7,7
-2,1
BNP, Kina
9,0
5,5
6,5
BNP, OECD
0,9
-4,7
-0,5
BNP, Världen
3,2
-2,2
1,1
Svensk ekonomi. Årlig procentuell förändring
2008
2009
2010
BNP, dagkorrigerad
-0,5
-4,9
-0,4
BNP, faktisk
-0,2
-5,0
-0,1
Arbetslöshet (%) (ILO-definition)
6,2
8,9
11,4
KPI-inflation
3,4
-0,6
0,5
Offentligt saldo (% av BNP)
2,5
-3,2
-6,0
Reporänta (dec)
2,00
0,25
0,25
Växelkurs, EUR/SEK (dec)
10,92
10,80
10,00

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Robert Bergqvist 070-445 1404    
Mattias Bruér 08-763 8506
Håkan Frisén 08-763 8067
Bo Enegren 08-763 8594
Mikael Johansson 08-763 8093
Tomas Lindström 08-763 8028
Elisabeth Lennhede, Press & PR, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se