2009-02-17 10:00

Nordic Outlook: Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtning dröjer

Svensk ekonomi gick in i väggen i slutet av förra året när världshandeln kollapsade. I år faller BNP med nästan 2½ procent - den största nedgången ett enskilt år under efterkrigstiden. Lågkonjunkturen består under 2010 och tillväxten hamnar nära nollstrecket. Arbetsmarknaden försämras och sysselsättningen minskar med sammanlagt drygt 200 000 personer. Inflationen dämpas påtagligt. I år faller KPI med drygt ½ procent och en tydlig inbromsning i löneökningstakten gör att inflationen ligger kvar långt under Riksbankens mål i slutet av 2010. Detta i kombination med fortsatta nedåtrisker för tillväxten gör att Riksbanken tar steget fullt ut och sänker reporäntan till noll procent. De offentliga finanserna försämras i snabb takt och underskottet 2010 motsvarar 6 procent av BNP. 
 
Recessionen i USA blir den djupaste under efterkrigstiden. Ekonomin går nu igenom en kraftig sparanpassning och BNP faller med 2,6 procent i år och även 2010 ligger tillväxten långt under trend. Uppgången i arbetslösheten till över 10 procent blir den kraftigaste i modern tid. Samtidigt sjösätts ekonomisk-politiska stimulanser utan motstycke. Nollränta i kombination med olika typer av kvantitativa stimulansåtgärder används för att möta deflationshot och det besvärliga läget på kreditmarknaden. Även finanspolitiken blir extremt expansiv med stimulanser motsvarande 6 procent av BNP de närmaste åren.
 
Konjunkturen i Västeuropa har försvagats kraftigt de senaste månaderna och tillväxten hamnar i år i paritet med den amerikanska. Sen policyrespons och stora obalanser på husmarknaderna i många länder bidrar till detta. Stor exponering mot det krisdrabbade Östeuropa tynger också. De svaga tillväxtutsikterna och kraftigt fallande inflation gör att även ECB sänker styrräntan till 0,5 procent.
 
Även tillväxtekonomier som Kina, Indien och Ryssland drabbas när efterfrågan från USA och Västeuropa faller och kreditflödet torkar upp. I år stannar BNP-tillväxten för länderna utanför OECD-området på 1 procent, vilket kan jämföras med rekordåret 2007 då tillväxten översteg 8 procent.
 
Under 2009 kommer valutamarknaden att fokusera på problemen inom Euro-zonen och euron fortsätter att försvagas ned mot 1,15 mot dollarn i slutet av året. Styrräntor nära noll och ett fortsatt flöde av svaga ekonomiska data bidrar till att pressa ned långräntorna under 2009. Efter hand slår de allt större offentliga upplåningsbehoven igenom på marknadsräntorna som vänder upp under 2010.  
 
Svensk ekonomi faller i linje med övriga Europa. I år minskar BNP med 2,4 procent och tillväxten blir bara 0,4 procent 2010. Arbetsmarknaden står inför en tydlig anpassning. Arbetslösheten stiger till i genomsnitt drygt 10 procent 2010. Den kraftiga försvagningen på arbetsmarknaden sätter press på lönerna. Detta bidrar till att det underliggande inflationstrycket blir mycket svagt och att inflationen hamnar tydligt under Riksbankens mål i slutet av nästa år. Med inflationsrisker på nedsidan och en mycket svag konjunktur kan Riksbanken fortsätta att stötta ekonomin med räntesänkningar. Redan till våren ligger reporäntan på noll procent.
 
Regeringen genomför ytterligare finanspolitiska stimulanser nästa år, vilket i kombination med effekter från lågkonjunkturen innebär att de offentliga finanserna försvagas kraftigt. Den offentliga sektorns finansiella sparande går från ett överskott på 2 procent av BNP 2008 till ett underskott motsvarande 6 procent 2010. Statsskulden vänder upp efter en närmast obruten nedgång sedan mitten av 1990-talet.    
  
Nyckeltal i svensk ekonomi 
Årlig procentuell förändring           
 
 
2007
2008
2009
2010
BNP, dagkorrigerad
2,7
0,3
-2,3
0,1
BNP, faktisk
2,5
0,6
-2,4
0,4
Arbetslöshet (%) (ILO-definition)
6,2
6,2
8,6
10,2
KPI-inflation
2,2
3,4
-0,7
0,4
Offentligt saldo (% av BNP)
3,7
2,2
-2,5
-6,0
Reporänta (dec)
4,00
2,00
0,00
0,00
Växelkurs, EUR/SEK (dec)
9,43
10,92
10,00
9,75
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Robert Bergqvist 08-506 23016
Håkan Frisén 08-763 8067
Mattias Bruér 08-763 8507
Bo Enegren 08-763 8594
Mikael Johansson 08-763 8093
Tomas Lindström 08-763 8297     
Elisabeth Lennhede, Press & PR, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se