2009-06-02 10:00

Investment Outlook: Utmanande tider men viss optimism syns

- Vi är inne i en period där exceptionella monetära åtgärder har lanserats ute i världen. Något som påverkar länder realt, men också marknader direkt genom att tillgången på kapital ökar. Förbättrad kapitalrörlighet gör att marknaderna har kunnat diskontera en bättre framtid och därmed har det varit rimligt att justera upp priserna, säger Hans Peterson, Global chef Investment Strategy.
 
- Vi har ett trögt konjukturförlopp framför oss i industriländerna, men vi ser skäl till viss optimism när det gäller tillväxten i Asien. Inflationen kommer att fortsätta att vara mycket låg, något som har direkt effekt på såväl aktie- och obligations-marknader, avslutar Peterson.
 
Investment Strategy har en investeringsfilosofi som inte bärs av förhoppningar om en snabb konjunkturåterhämtning. Målet är att skapa en god avkastning även utan en sådan. Därför kombineras flera tillgångsslag där möjligheter till långsiktig avkastning finns.
 
Investment Strategy publicerar nu årets andra upplaga av Investment Outlook som utkommer fyra gånger om året, och som ges ut i sin helhet till Private Bankings kunder. Rapporten ger en bild av hur Private Banking omsätter omvärldens förutsättningar till faktiska investeringsmöjligheter för kunderna.
 
 
Hans Peterson, CIO Private Banking och Global chef Investment Strategy ,  talar om det nuvarande investeringsscenariot (swedish) http://share.world-television.com/download.aspx?id=13012-seb_investment_outlook_juni_2009_hans_sve.wmv
 
Lars Gunnar Asplund, Senioranalytiker, Investment Strategy,  talar om emerging markets och företagsobligationsmarknaden (swedish) http://share.world-television.com/download.aspx?id=47604-seb_investment_outlook_juni_2009_lars_gunnar_sve.wmv
 

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Hans Peterson, CIO Private Banking och Global chef Investment Strategy, 070-763 6921
Lars Gunnar Aspman, senioranalytiker, Investment Strategy, 070-603 98 18              
Elisabeth Lennhede, Press & PR, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se