2009-12-08 10:00

Investment Outlook: Återhämtningens anatomi

Men oaktat de politisk-ekonomiska insatserna torde det finnas en underliggande kraft som på sikt gynnar en positiv konjunkturkurva. Blickar man tillbaka historiskt går det att dra uppmuntrande paralleller till tidigare återhämtningars uppbyggnad och skeenden. Inga kriser är dock identiska, och exempelvis höjda inflationsförväntningar skulle kunna rubba bilden. Med andra ord talar mycket för ett intressant 2010, där överraskningar sannolikt dyker upp.
 
I fokus i denna Investment Outlook december 2009 står:
 
- Ett fortsatt konjunkturuppsving i vinter och vår ger en gynnsam miljö för kapitalplaceringar ytterligare en tid. Sedan gäller beredskap för något slagigare marknader, när den accelererande tillväxten planar ut på grund av främst sjösättning av exitpolitik samt avklingande positiva effekter av lagercykeln, säger Hans Peterson, Global chef Investment Strategy.
 
- Dollarn påverkas av både riskvilja och globala likviditetsflöden. En svag dollar bör gynna den globala återhämtningen, och amerikanska exportbolag kan dra nytta av situationen, fortsätter Peterson.
 
- Global obalans mellan utbud och efterfrågan talar på lång sikt för råvaror. Emellanåt kan aktier i råvarubolag vara ett bättre sätt att exponera sig än via råvaruterminer, avslutar Peterson.
 
Investment Strategys aktuella förvaltningsstrategi baseras på utsikterna till en gradvis förbättring av de makroekonomiska förhållandena, samt en normalisering av företagsobligationsmarknaden.  I och med ett tillbakadragande av de exempellösa stimulansåtgärder som initierats, finns dock en risk för att den nuvarande accelerationen i världsekonomin följs av en utplanad tillväxt från och med senare delen av 2010.
 
Rapporten Investment Outlook ges ut av Investment Strategy och publiceras fyra gånger per år. Den är till för kunder hos SEB Private Banking. Rapporten ger en bild av hur Private Banking omsätter globala ekonomiska förutsättningar i faktiska investeringsmöjligheter.
 

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 september 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 233 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Hans Peterson, CIO Private Banking och Global chef Investment Strategy, 070-763 6921
Lars Gunnar Aspman, senioranalytiker, Investment Strategy, 070-603 98 18              
Elisabeth Lennhede, Press & PR, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se