2009-09-08 10:00

Investment Outlook: Affärsmöjligheter i återhämtningens spår

I denna upplaga av Investment Outlook konstateras bland annat att:
 
- Trots att de ekonomiska utsikterna på ett par års sikt är något dämpade, finns faktorer som på kort sikt kan komma att påverka finansmarknaderna positivt. En av de viktigaste är att konjunkturförloppet blir mer förutsägbart än det var under det första halvåret 2009, säger Hans Peterson, Global chef Investment Strategy.
 
- En viktig och tung trend i dagens investerarvärld är "sustainable investments", ett begrepp som rymmer miljö, energieffektivitet och andra satsningar som kännetecknas av ett uthålligt tänkande, menar Peterson.
 
- Privatkonsumtionen i USA kommer att växa osedvanligt långsamt under det närmaste året. Även på lite längre sikt torde USA:s hushåll spela en mindre viktig roll på den världsekonomiska scenen. Konsumenter i andra länder står dock redo att ta över en större del av konsumtionen. Framför allt handlar det om de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina), avslutar Peterson.
 
Investment Strategys förvaltningsstrategi tar för närvarande sin utgångspunkt i utsikterna till en gradvis förbättring av klimatet på finansmarknaderna. Det talar för en breddning av placeringarna. Strategin inriktar sig på de delar av kapitalmarknaden där det finns och skapas värde, men den exponerar sig inte mot en snabb återhämtning. Flera tillgångsslag kombineras för att ge möjligheter till långsiktig avkastning.
 
Rapporten Investment Outlook ges ut av Investment Strategy och publiceras fyra gånger per år och ges ut till Private Bankings kunder. Rapporten ger en bild av hur Private Banking omsätter globala förutsättningar till faktiska investeringsmöjligheter.

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Hans Peterson, CIO Private Banking och Global chef Investment Strategy, 070-763 6921
Lars Gunnar Aspman, senioranalytiker, Investment Strategy, 070-603 98 18              
Elisabeth Lennhede, Press & PR, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se