2009-03-04 07:45

Emissionskurs och teckningsrelation i SEB:s företrädesrättsemission fastställda till 10 kronor respektive 11:5

 •          Emissionskurs 10 kronor per ny A-aktie
 •  
 •          Aktieägare i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB" eller "Bolaget") äger rätt att teckna 11 nya A-aktier för 5 gamla A- och/eller C-aktier
 •  
 •          Teckningstid 13-27 mars 2009
 •  
 •          Styrelsen för SEB föreslår att årsstämman, som kommer att hållas den 6 mars 2009, beslutar om en höjning av aktiekapitalgränserna i bolagsordningen till lägst 10 miljarder kronor och högst 40 miljarder kronor[1]
 •  
  Styrelsen för SEB har fastställt högsta aktiekapitalökning, högsta antal nyemitterade aktier, teckningsrelation och emissionskurs för SEB:s nyemission. Emissonsbeslutet är villkorat av godkännande på årsstämman, som kommer att hållas den 6 mars 2009.
   
  Emissionskursen kommer att vara 10 kronor per ny A-aktie, vilket baserat på stängningskursen den 3 mars 2009 motsvarar en implicit rabatt om 40 % efter avskiljande av teckningsrätt; eller 43 % baserat på den volymviktade genomsnittskursen under samma dag.
   
  I nyemissionen berättigar varje på avstämningsdagen innehavd befintlig A-aktie eller C-aktie till 11 teckningsrätter, och 5 teckningsrätter berättigar till teckning av en ny A-aktie. A- och C-aktier medför samma rätt till deltagande i nyemissionen.
   
  Baserat på dessa villkor kommer nyemissionen att tillföra SEB cirka 15 miljarder kronor före emissionskostnader. Aktiekapitalökningen är högst 15 070 151 710 kronor och antalet nyemitterade A-aktier är högst 1 507 015 171.
   
  Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) för deltagande i nyemissionen är den 11 mars 2009. Teckning ska ske under perioden från och med den 13 mars 2009 till och med den 27 mars 2009, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
   
  Årsstämma för godkännande av styrelsens emissionsbeslut kommer att hållas den 6 mars 2009. Styrelsens beslut om nyemission förutsätter ändring av bolagsordningen rörande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, enligt styrelsens förslag under ärende 17 på agendan för årsstämman. [2] Följaktligen har styrelsen beslutat att dra tillbaka förslagen enligt ärende 18 och 19 på agendan för årsstämman.
   
  Efter nyemissionen och beslutet att inte betala någon utdelning för räkenskapsåret 2008 kommer SEB att vara en av de starkast kapitaliserade bankerna i Norden. Dessa kapitalåtgärder kommer att ge SEB en stark kapitalbuffert för att möta effekterna av en osäker ekonomisk omvärld. De bemöter också marknadens högre förväntningar på bankers kapitalbaser, minskar skuldsättningen och stärker SEB:s balansräkning. Den förbättrade finansiella flexibiliteten gör SEB till en stark partner i affärsrelationen med kunder och motparter.
   
  Investor AB, Trygg-Stiftelsen, Alecta, AFA Försäkring, Fjärde AP-Fonden, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Andra AP-Fonden och SEB-Stiftelsen, som tillsammans representerar 43,7 procent av SEB:s utestående antal aktier, stödjer nyemissionen och har åtagit sig att teckna sig för 50,8 procent av nyemissionen. Återstående del är garanterad av Goldman Sachs International, Morgan Stanley och UBS Investment Bank.
   
  Tidsplanen för nyemissionen avses vara enligt följande:
 •          6 mars 2009:  Årsstämman tar ställning till styrelsens beslut om nyemission
 •          9 mars 2009: Första dag för handel i SEB-aktier exklusive rätt till deltagande i nyemissionen
 •          10 mars 2009: Prospektet publiceras på www.sebgroup.com
 •          11 mars 2009: Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
 •          13-24 mars 2009: Handel med teckningsrätter
 •          13-27 mars 2009: Teckningstid
 •  
  Finansiella rådgivare
  Goldman Sachs International, Morgan Stanley, SEB Enskilda och UBS Investment Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med nyemissionen.
   
  Goldman Sachs International, Morgan Stanley och UBS Investment Bank är Joint Underwriters.

  SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
  _____________________________________________
  För ytterligare information kontakta:
  Jan Erik Back, Ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
  Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 8501, 070-763 8501
  Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 8730, 070-763 8730
   
   
  Informationen är sådan som SEB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2009 kl. 07:45.

  VIKTIGT MEDDELANDE
   
  Allmänt
   
  Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i SEB ("Bolaget") i USA, Kanada, Australien eller Japan. Dessa värdepapper har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering.
   
  Ingen kommunikation eller information om kapitalökningen i Bolaget genom teckningsrätter med företrädesrätt ("Rättigheter") till teckning av Bolagets aktier ("Aktier") får spridas till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med Prospektdirektivet), om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder.
   
  Utgivande, utnyttjande eller avyttring av Rättigheter och teckning eller förvärv av Aktier eller Rättigheter omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.
   
  Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband med ett erbjudande av värdepapper i Bolaget. Investerare får inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, värdepapper som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller erbjudandehandling distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller teckna sig för, värdepapper och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.
   
  Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en annons och utgör inte ett prospekt. Investerare skall inte teckna eller förvärva några värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget på dess webbplats.
   
  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
   
  Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av Aktier eller Rättigheter i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med Prospektdirektivet). Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med Prospektdirektivet) vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Aktier eller Rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Aktier eller Rättigheter endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater:
   
  (a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;
   
  (b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller
   
  (c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.
   
  Vid tillämpning härav skall uttrycket "erbjudande till allmänheten av Aktier eller Rättigheter" i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Aktierna och Rättigheterna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet" innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.
   
  Kanada, Australien och Japan
   
  Rättigheterna eller Aktierna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i Kanada, Australien eller Japan.
   
  Framtidsinriktad information
   
  Detta dokument och relaterade handlingar kan innehålla framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är förenad med risker och osäkerhet eftersom den återger Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden om framtida händelser och omständigheter som kan komma att visa sig vara felaktiga. Ett antal betydelsefulla faktorer skulle kunna medföra att resultat och utveckling kommer att skilja sig väsentligt från det som uttrycks eller antyds av den framtidinriktade informationen, inklusive risker och osäkerheter som kommer att redovisas i prospektet.  [1] Enligt styrelsens förslag under ärende 17 på agendan för årsstämman.
  [2] För ytterligare information avseende styrelsens förslag enligt ärende 17 på agendan för årsstämman, se Bolagets kallelse till årsstämman som publicerades den 6 februari 2009 eller styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.sebgroup.com.