2009-10-07 10:00

Eastern European Outlook: Haltande återhämtning, budgetåtstramning, kreditgivning tinar sakta upp

Exporten förstärks gradvis. Inhemsk efterfrågan förblir dock svag även det närmaste året; hushållen pressas av svag löneutveckling och stigande arbetslöshet, medan företagens investeringar hämmas av stor ledig produktionskapacitet och försiktig kreditgivning.
 
"Vår slutsats är att Östeuropas återhämtning i hög grad är beroende av en fortsatt uppgång i världsekonomin, inte minst i Euro-zonen som är en tung exportmarknad för Östeuropa." säger Mikael Johansson på SEB Ekonomisk Analys och chefredaktör för Eastern European Outlook.
 
Polen startar som enda EU-land återhämtningen på plus, och fortsatt gradvis starkare tillväxt väntas 2010-2011. Ryssland repar sig bara i måttlig takt från det historiska BNP-fallet första halvåret i år; detta trots stöd av höjda råvarupriser. Ukraina vänder bara till ett svagt plus 2010. Av de baltiska länderna ligger Estland bäst till för en återhämtning och BNP hamnar runt noll 2010 för att stiga året därpå. I Lettland och Litauen fortsätter BNP att krympa 2010, om än måttligt. Först 2011 återfår dessa länder tillväxt mätt som årsgenomsnitt.
 
I många länder har några centrala obalanser, i form av stora bytesbalansunderskott och hög lönedriven inflation, raderats ut. Kvarstående utmaningar är nödvändig budgetkorrigering efter att budgetunderskotten i många länder blir mycket stora i år, högre än i Euro-zonen. Hårt pressade Lettland och Ukraina väntas med fortsatt internationellt lånestöd undvika betalningsinställelser.
 
I Baltikum kvarstår de depressiva ekonomiska krafterna nästa år. Stålbadspolitiken fortsätter med nya lönesänkningar för att återställa förlorad konkurrenskraft. De politiska spänningarna har ökat i främst Lettland och Estland. Redan i höst riskerar växelkursoro åter att blossa upp inför det lettiska parlamentets omröstning om 2010-budgeten. Det är också ännu en öppen fråga om Estland klarar det centrala budgetkravet inför en önskad euro-anslutning 2011.
 
"Vårt huvudscenario är att de fasta växelkurserna i Baltikum håller och att det internationella låneprogrammet löper vidare. Koalitionsregeringen i Lettland kommer sannolikt att arbeta fram ett nytt förslag till åtstramning 2010, vilket EU, IMF och de nordiska länderna accepterar." säger Mikael Johansson.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys, tel. 08-763 80 93, 070-372 28 26
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, tel. +46 70 763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se